ปตท. เปิดรับสมัครชิง CEO คนใหม่ 4-26 พ.ย. นี้

- Advertisment-

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ปตท. คนใหม่ แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น ล่าสุด บมจ.ปตท. ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ (http://www.pttplc.com) โดยคุณสมบัติสำคัญ กรณีคุณสมบัติทั่วไป อาทิ มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นกรรมการในวันยื่นใบสมัคร ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 เป็นต้น

- Advertisment -

ขณะที่ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ (TURNOVER) ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี และยังต้องมีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนําองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตำแหน่งซีอีโอ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันเริ่มดํารงตําแหน่งตามสัญญาจ้างหรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ส่วนอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของซีอีโอ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. และความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยหลังจากนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นไปยังผู้สมัครทุกราย เพื่อสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด กรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าไม่มีบุคคลใดสมควรได้รับการพิจารณาให้เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ จะทำการยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้และดำเนินการสรรหาใหม่ แต่หากสามารถพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมได้จะเสนอที่ประชุมบอร์ด ปตท. พิจารณาต่อไป

Advertisment