Waste Side Story Camp ครั้งที่ 5 : สื่ออีสานดูงานเทศบาลขอนแก่น เปลี่ยนขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

- Advertisment-

 

📍 Waste Side Story Camp ครั้งที่ 5 ดึงสื่ออีสานดูงานเทศบาลขอนแก่น เปลี่ยนขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

• เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ครั้งที่ 5 นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการจัดการขยะ และการนำขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนโนนชัย 1 ซ.ราษฎร์คนึง 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะโดยมีการคัดแยกก่อนทิ้งลงถัง

- Advertisment -

• ชุมชนโนนชัย 1 มีการรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ และคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะอันตราย เพื่อนำไปขายเป็นรายได้กลับคืนชุมชน ส่วนขยะทั่วไปจะส่งให้เทศบาลนครขอนแก่น นำส่งไปกำจัดต่อที่โรงไฟฟ้าในพื้นที่ ทำให้ปริมาณขยะจากต้นทางของชุมชนลดลงเหลือ 300 กิโลกรัมต่อวัน จากเดิม 2 ตันต่อวัน

• โรงไฟฟ้า ACE ในเครือบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รับขยะจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเป็นโรงไฟฟ้าเตาเผาระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเผาขยะด้วยอุณหภูมิสูง 850 – 1,050 องศาฯเพื่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ความร้อนที่ได้จากเตาเผาขยะนำไปปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้งระบบบำบัดกำจัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดน้ำชะขยะ ระบบจัดการเถ้าหนักและเถ้าเบา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมืองจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คนเข้าร่วม

Advertisment

- Advertisment -.