ข่าวทั้งหมด

Date : 04 / 09 / 2017

 • Date : 04 / 09 / 2017
  แนะ3ทางเลือกให้รัฐรับซื้อไฟโซลาร์รูฟท็อปเสรี คาดกบง.พิจารณา5ก.ย.นี้
  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลศึกษาวิเคราะห์ โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรีโซลาร์รูฟท็อฟเสรีให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)แล้ว คาดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน( กบง.)พิจารณาในวัน ที่5ก.ย.2560 นี้ โดยเสนอรัฐเลือกเปิดรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบ ใน 3 ทางเลือกระหว่างปีละ 300 เมกะวัตต์ 600 เมกะวัตต์​หรือ 1,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่ "ดุสิต เครืองาม " เร่งภาครัฐรีบเปิดเสรีหลังปล่อยล่าช้ามา 2 ปี ระบุราคารับซื้อสำหรับครัวเรือนควรอยู่ประมาณ 4 บาทต่อหน่วย อาคารขนาดใหญ่ 3 บาทต่อหน่วย 
   
  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 มีงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา "โครงการศึกษาวิเคราะห์ โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรี" ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ห้อง801 อาคารจามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  โดย ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เปิดเผยถึงผลการศึกษา "โครงการศึกษาวิเคราะห์ โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรี" ดังกล่าวว่า ภาครัฐควรส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)โดยเน้นการผลิตเพื่อใช้เองก่อน และหากมีไฟฟ้าที่ผลิตเหลือจากการใช้ ภาครัฐก็ควรอนุญาตให้มีการรับซื้อไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสม 
   
  ส่วนปริมาณการรับซื้อนั้น ทางสถาบันฯได้จัดทำเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. เปิดรับซื้อปีละ 300 เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมายที่ 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP2015  ส่วนทางเลือกที่ 2. เปิดรับซื้อปีละ 600 เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมาย 12,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 และทางเลือกที่ 3. เปิดรับซื้อปีละ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี หรือครบเป้าหมายที่ 3,000 เมกะวัตต์ในปี 2563 
   
  โดยทางเลือกที่ 1. รับซื้อรวม 6,000 เมกะวัตต์นั้นจะกระทบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(FT) เพียง 0.7-1.4 สตางค์ต่อหน่วย ส่วนทางเลือกที่ 2 รับซื้อรวม 12,000 เมกะวัตต์นั้น กระทบ FT เพียง 1.4-2.8 สตางค์ต่อหน่วย และทางเลือกที่ 3 รับซื้อรวม 3,000 เมกะวัตต์นั้น กระทบ FT เพียง 0.8-1.4 สตางค์ต่อหน่วย  โดยทั้ง 3 ทางเลือก พบว่ามีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนไม่เกิน 3 สตางค์ต่อหน่วย  อย่างไรก็ตามราคารับซื้อไฟฟ้าที่ศึกษาไว้นั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยต้องรอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กบง.พิจารณาเสร็จก่อน ซึ่งสถาบันฯได้ทำไว้หลากหลายแนวทาง ส่วนเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุน(IRR)จะไม่ต่ำกว่า 10% 
   
  ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยพลังงานได้จัดส่งผลการศึกษาโครงการนำร่องส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรีให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าในัวันที่ 5 ก.ย. 2560 ทาง พพ.จะนำเสนอรายละเอียดต่อกบง.ให้พิจารณา จากนั้นจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือนก.ย. 2560 นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐอาจจะใช้หรือไม่ใช้ผลการศึกษาของสถาบันฯ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาครัฐ
   
  ดร.โสภิตสุดา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สถาบัน ยังเสนอให้ใช้ระบบ Net Billing  หรือ ระบบ 2 มิเตอร์ ซึ่งสามารถอ่านค่าไฟฟ้าได้ทั้งไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ และไฟฟ้าที่ซื้อกลับเข้ามา ก็ช่วยให้เกิดการจ่ายค่าไฟฟ้ากันได้ทันที ส่วนของผลกระทบต่อการไฟฟ้านั้น ทางสถาบันได้ศึกษาเฉพาะในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย(การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA) ซึ่งพบว่าในระยะแรกจะมีผลกระทบไม่มาก แต่ในระยะยาวถ้ามีการผลิตโซลาร์รูฟท็อปจำนวนมาก ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็ต้องปรับตัวเช่นกัน
   
  <img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/dusit3(1).jpg" src="/userfiles/images/dusit3(1).jpg" 600px;="" height:="" 450px;"="">
   
  ด้าน ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯต้องการเร่งรัดให้กระทรวงพลังงานเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อปโดยเร็วหลังจากล่าช้ามากว่า 2 ปี นับตั้งแต่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย(สปท.)เสนอแนวทางดังกล่าวให้รัฐพิจารณาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558  นอกจากนี้ยังต้องการให้เป็นการเปิดเสรีอย่างแท้จริง ไม่มีการกำหนดโควต้าปริมาณ เงื่อนเวลา หรือสถานที่ เพียงแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่สายส่งไฟฟ้ารองรับได้เท่านัน  อีกทั้งการส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปควรเน้นไปที่ครัวเรือนเป็นหลัก ไม่ควรมุ่งเป้าหมายมาที่นักลงทุน เพราะภาครัฐต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
   
  ศ.ดร.ดุสิต ยังเสนอราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนด้วยว่า ควรใกล้เคียงกับราคาขายปลีกของการไฟฟ้า ที่ประมาณ 4 บาทต่อหน่วย ส่วนอาคารขนาดใหญ่ควรรับซื้อในราคาขายส่งของการไฟฟ้า ประมาณ 3 บาทต่อหน่วย  เนื่องจากภาคครัวเรือนไม่มีแต้มต่อหรือมาตรการส่งเสริมอื่นใดมาช่วยเหมือนอาคารขนาดใหญ่ที่ได้สิทธิ์พิเศษของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)และอื่นๆอีก ดังนั้นจึงต้องการเสนอให้บ้านเรือนที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน   
   

Date : 01 / 09 / 2017

 • Date : 01 / 09 / 2017
  แบงก์กรุงเทพสาขาโตเกียวชี้ญี่ปุ่นน่าลงทุนด้านโรงแรม รีสอร์ท และพลังงานหมุนเวียน
  ผู้บริหารแบงก์กรุงเทพสาขาโตเกียว ชี้ญี่ปุ่นยังมีโอกาส สำหรับนักลงทุนไทยให้เข้าไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน  ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมเรื่องค่าไฟ
   
  เมื่อเร็วๆนี้ นาย ชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำคณะสื่อมวลชนซึ่งเข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ถึงภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้เปิดให้บริการมากว่า 60 ปี โดยปัจจุบันมี 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาโตเกียว และสาขาโอซาก้า โดยมี นาย ทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายจาก คุณณัฐิยา  สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
   
  โดยเนื้อหาสำคัญจากการบรรยาย นายทวี ระบุถึงโอกาสการลงทุนในที่ปุ่นที่เปิดให้นักลงทุนไทยขยายการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และคอนโดมีเนียม ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนไทยหลายรายเริ่มเข้ามาลงทุนในกิจการดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว 
   
  นายทวี ให้เหตุผลว่า คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีเงินออมสูง แต่ไม่ยอมใช้จ่าย ไม่ยอมลงทุน เพราะไม่มั่นใจว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีเงินเลี้ยงพวกเขาหรือเปล่า  โดยจะเลือกใช้จ่ายเพื่อตัวเอง เฉพาะที่จำเป็น ดังนั้น เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายยกเลิกการทำวีซ่า ให้กับบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายภายในประเทศ  แต่ปรากฎว่าโรงแรม และที่พัก มีห้องที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับ เพราะคนญี่ปุ่นไม่อยากลงทุน  จึงเป็นโอกาสที่เปิดช่องให้นักลงทุนไทย และต่างชาติ เข้ามาลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
   
  ในขณะที่อีกธุรกิจที่เปิดช่องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนกันมากคือการลงทุนด้าน พลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy)  เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด และเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหว ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากๆ ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังไม่มั่นใจ  รัฐบาลจึงพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโซลาร์ฟาร์ม  พลังงานลม  มากขึ้น  โดยให้การสนับสนุนเรื่องค่าไฟ 
   
  โดยปัจจุบัน กลุ่มนักลงทุนไทยที่มีการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น มีหลายรายเช่นกลุ่มปตท.กลุ่มบ้านปู  บริษัทกันกุล ซึ่งก็มีบางรายที่กำลังหารือเรื่องสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงเทพฯสาขาในญี่ปุ่น 
   
  นายทวี บอกด้วยว่า ประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีประชากรจำนวนมากกว่าร้อยล้านคน ซึ่งเมื่อประชาชกรในประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง ก็เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าป้อนความต้องการในประเทศ  ที่สำคัญคือ  คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีวินัย และเชื่อมั่นในผู้นำ 
   
  สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ นั้น จะมีพิธีปิดโครงการในวันที่ 2 ก.ย.2560 นี้ โดยผู้เข้าอบรมจะนำเสนอรายงานจากการศึกษาดูงานยังประเทศญี่ปุ่น และมีการมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการโดย นายเดชา ตุลานันท์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
   
 • Date : 01 / 09 / 2017
  โฆษก กกพ.เผยรู้ปัญหาโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ฯเฟส2เปลี่ยนคู่ผู้ร่วมทุน แต่ยุ่งไม่ได้
  โฆษก กกพ.เผยรับทราบประเด็นปัญหา สหกรณ์การเกษตรบางรายผิดสัญญากับผู้ร่วมทุน  หันไปจับคู่ใหม่ที่ยื่นข้อเสนอดีกว่าภายหลังจากผ่านการจับสลากได้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรและหน่วยราชการ เฟส 2 แต่ไม่สามารถเข้าไป ก้าวก่ายได้ ด้านแหล่งข่าวในวงการเผยความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบตั้งแต่ต้น เปิดช่องให้มีการต่อรองผลประโยชน์ ระหว่างสหกรณ์ฯ และผู้ลงทุนรายใหม่ ที่เสนอผลตอบแทนที่สูงกว่า  เพราะอัตราFeed in Tariff -FiTที่4.12 บาทต่อหน่วยที่รัฐรับซื้อ ยังจูงใจ  
   
  นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับทราบกรณีปัญหาการซื้อขายหรือเปลี่ยนคู่สัญญาระหว่างกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ผ่านการจับสลากและได้เข้าร่วม โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือโซลาร์ฟาร์ม ในเฟส 2  กับผู้ประกอบการโซลาร์ฟาร์ม ที่เดิมตกลงจับคู่กันโดยทำสัญญาปากเปล่าว่าจะร่วมมือกับผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า   แต่ภายหลังเกิดผิดสัญญา  โดยหันไปจับคู่กับผู้ประกอบการโซลาร์ฟาร์มรายใหม่ ที่ให้ข้อเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า 
   
  อย่างไรก็ตาม นายวีระพล กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว  กกพ.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกจับคู่ระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรฯกับผู้ร่วมทุนได้  เนื่องจาก เป็นเรื่องที่สองฝ่าย ซึ่งเป็นคู่สัญญา จะต้องไปตกลงกันเอง  โดย กกพ.ต้องทำหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  โดยภายหลังจากการจับสลากเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรเฟส2ไปแล้ว  ก็ได้เปิดให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและผู้สนับสนุนโครงการมายื่นเสนอขายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-9 ต.ค.2560 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในวันที่ 3 พ.ย.2560 หลังจากนั้นจะต้องมาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน หรือจนถึงวันที่ 2 มี.ค. 2561 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2561   
   
  ทั้งนี้กระบวนการเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในเฟส 2 นั้น แตกต่างกับเฟสแรก โดย เฟส 2 นี้ กกพ. ใช้วิธีจับสลากคัดเลือกผู้ร่วมโครงการให้เสร็จก่อน จากนั้นก็ให้ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการไปจับคู่กับผู้ร่วมทุน แล้วจึงมายื่นเสนอขายไฟฟ้า ขณะที่เฟสแรกกำหนดให้จับคู่มาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงมาจับสลากเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง กกพ.เห็นว่ากระบวนการของเฟส 2 เหมาะสมกว่า เนื่องจากหน่ายงานราชการมีข้อติดขัดเรื่อง พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่ต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร กกพ.จึงพิจารณาเปิดให้จับสลากไปก่อน ซึ่งถือเป็นการให้เวลากับผู้ร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมด้วย
   
  “กกพ.รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนคู่ ระหว่างสหกรณ์ฯกับผู้ร่วมทุน แต่เราเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ เราต้องทำหน้าที่ตามขั้นตอน ตอนแรกที่เขาจับคู่กัน ก็เป็นการสัญญาปากเปล่า ซึ่งภายหลังมาเปลี่ยนคู่กันจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม กกพ.ไปยุ่งไม่ได้ และเห็นว่าแม้ กกพ.จะใช้วิธีไหนก็ตามหากผู้ร่วมโครงการหรือผู้ร่วมทุนไม่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็อาจบิดพริ้วกันได้ในภายหลังอยู่ดี  โดยการที่ กกพ.เปิดให้จับคู่กันภายหลังจากจับสลากได้ ก็เพราะหวังดีเห็นว่า ทางราชการมี พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่เขาต้องไปดำเนินการเป็นเวลานาน จึงเปิดโอกาสให้เวลามากขึ้นในการจับคู่กับนักธุรกิจ ไม่เช่นนั้นทางราชการก็จะเข้าร่วมโครงการไม่ทันอีก” นายวีระพล กล่าว
   
  ด้านแหล่งข่าวในวงการผู้ประกอบการโซลาร์ฟาร์ม  กล่าวถึงกรณีประเด็นปัญหาการผิดสัญญาระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่ผ่านการจับสลาก และผู้ร่วมทุน  ว่า เป็นเพราะกฎระเบียบของการ กกพ. ที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ทำให้เปิดช่องให้ เกิดการซื้อขายโครงการกันได้  ซึ่งผู้ประกอบการโซลาร์ฟาร์มรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน สามารถที่จะเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าให้กับกลุ่มสหกรณ์ที่ผ่านการจับสลาก ในภายหลังได้ โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาจับคู่กับกลุ่สหกรณ์เพื่อรอลุ้นการจับสลาก ในตอนแรก  เพราะอัตราFiT ที่4.12 บาทต่อหน่วย นั้นสูงพอที่จะทุ่มเงินจ่ายให้กับสหกรณ์ฯ ให้ยอมผิดสัญญากับผู้ลงทุนรายเดิม ที่ให้ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์น้อยกว่า 
   
  สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานราชการเฟส2นั้น ถือว่าได้รับความสนใจจากสหกรณ์ในการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยมีหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเจ้าของโครงการจำนวนทั้งสิ้น 639 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ เป็นจำนวน 3,119.34 เมกะวัตต์ จากหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเข้ามา ทั้งสิ้น 720 ราย รวม 3,510.46 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายรับซื้อจำนวน 219 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นส่วนราชการ 100 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภาคการเกษตร รวม  119 เมกะวัตต์
   
  อย่างไรก็ตามในการจับสลากเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าที่รวมทุกพื้น รวม 171.52 เมกะวัตต์  โดยเป็นโครงการจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การ ที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 11 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 52.52 เมกะวัตต์ และโครงการจากสหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์ภาคการเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง) จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 119.00 เมกะวัตต์
   
  โดยก่อนหน้านี้ รัฐมีแนวคิดที่จะให้มีการประมูลแข่งขันราคา เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระในค่าเอฟทีน้อยที่สุด แต่ก็ถูกกลุ่มสหกรณ์ฯ เดินเกมประท้วงให้เปลี่ยนจากการประมูลมาใช้วิธีจับสลาก ซึ่งสหกรณ์รายใดที่ผ่านการวัดดวงจับสลากได้ ก็จะถูกยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ จากผู้ลงทุนรายใหม่ และหากเห็นว่าได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า ก็ยอมที่จะผิดสัญญากับคู่สัญญาเดิม 
 • Date : 01 / 09 / 2017
  โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ระยะที่1 ที่หนอกจอกและบางบัวทองของกลุ่มIFEC เดินหน้าขายไฟเข้าระบบแล้ว
  IFEC ขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ ระยะที่1 เข้าระบบได้เพิ่มอีก 2 แห่ง คือโครงการที่หนองจอก และ บางบัวทอง กำลังผลิตรวม6เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ48ล้านบาทต่อปี 
   
  นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม2560ที่ผ่านมา บริษัทลูกของIFEC  ได้ดำเนินการขายกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาล ในส่วนของโครงการที่บางบัวทอง เข้าระบบแล้ว โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1 เมกะวัตต์   ในขณะที่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  โครงการที่หนองจอก  กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ก็ได้จ่ายไฟฟ้าขายเข้าระบบแล้วเช่นเดียวกัน โดยทั้งสองโครงการ กำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์  นั้นจะได้รับค่าไฟฟ้าในอัตรา5.377บาทต่อหน่วย    ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ 4 ล้านบาท หรือราว 48 ล้านบาทต่อปี
   
  ทั้งนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 1  ทั้งในส่วนของ หนองจอกนั้น  เป็นการลงทุนผ่านบริษัทลูกคือ บริษัทสแกน อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยร่วมลงทุนกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.กรุงเทพมหานคร จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 51 ไร่ ใช้จุดเชื่อมโยงระบบที่สถานีโรงไฟฟ้าย่อยสุวินทวงศ์  ส่วนโครงการที่บางบัวทอง  ลงทุนผ่าน บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด โดยร่วมลงทุนกับสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ ใช้จุดเชื่อมโยงระบบที่สถานีโรงไฟฟ้าย่อยไทรน้อย
   
  ในส่วนของปัญหาความขัดแย้งภายในบริษัทIFEC นั้น นายวิชัย กล่าวว่า ได้มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหามาโดยตลอดและวอนขอให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และอดีตกรรมการบริษัท  กลับมาร่วมมือกันและมาช่วยกันผลักดันให้ธุรกิจของไอเฟคเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมทั้งผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย

Date : 31 / 08 / 2017

 • Date : 31 / 08 / 2017
  กกพ.เตรียมเก็บค่าback up ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองประเภทที่3 เดือนก.ย.นี้
   กกพ. เปิดรับฟังความเห็นการเรียกเก็บค่า back up rate สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 ที่หันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือจำหน่าย โดยหากเป็นโรงไฟฟ้าประเภทcogeneration เรียกเก็บ26.36-33.22 บาทต่อกิโลวัตต์​ ส่วนเชื้อเพลิงอื่นเรียกเก็บอัตรา 52.71-66.45 บาทต่อกิโลวัตต์ คาดประกาศใช้ ก.ย. 2560 โดยยืนยันไม่มีการเรียกเก็บกับกลุ่มโซล่าร์เซลล์และพลังงานลม
   
  นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง(Focus Group) สำหรับการออกหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง(back up rate)ใหม่ โดยเชิญกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมรับฟัง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าต่างๆ และกลุ่มโรงงานน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากรับฟังความเห็นแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกพ. และคาดว่าจะประกาศได้ในเดือน ก.ย. 2560 นี้ 
   
  ทั้งนี้ในรายละเอียดการเปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้ เป็นการเตรียมออกระเบียบรองรับให้สามารถเรียกเก็บค่าback up rate สำหรับกลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าที่หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือจำหน่าย จนก่อให้เกิดการลดปริมาณซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง  แต่ยังมีความ ต้องการซื้อสำรองไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เผื่อเอาไว้ด้วยเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า ของตัวเอง
   
  โดยอัตราค่า back up rate ที่จะมีการเรียกจัดเก็บนั้น จะมีผลเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 33 กิโลวัตต์ขึ้นไป) ซึ่งกลุ่มนี้หากต้องการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใหม่และต้องการซื้อสำรองจะมีการเรียกเก็บค่า back up rate ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
   
  โรงไฟฟ้าประเภท cogeneration จะเรียกเก็บค่า back up rate ระหว่าง 26.36-33.22 บาทต่อกิโลวัตต์​ และถ้าเป็นเชื้อเพลิงประเภทอื่นเรียกเก็บอัตรา 52.71-66.45 บาทต่อกิโลวัตต์​ ซึ่งขึ้นกับระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นหลัก 
   
  ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่า back up rate และมีระเบียบกฎหมายรองรับอยู่แล้วใน 2 ประเภท คือ 1.ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เองเป็นหลัก แต่ต้องการซื้อสำรองไฟฟ้ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเรียกเก็บback up rate ระหว่าง 52.71-66.45 บาทต่อกิโลวัตต์ และ 2.กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภท cogeneration โดยต้องการซื้อสำรองไฟฟ้าให้กับลูกค้าตัวเอง ซึ่งค่า back up rate จะอยู่ที่ 26.36-33.22 บาทต่อหน่วย ส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าการไฟฟ้าและหันมาผลิตไฟฟ้าเองนั้น ยังไม่เคยมีระเบียบรองรับให้เก็บค่า back up rate จึงต้องออกระเบียบดังกล่าวด้วย
   
  โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่หันไปผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่อาจเข้าข่ายการใช้ back up rate ใหม่(ประเภทที่3)นี้ประมาณ 1-2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
  อย่างไรก็ตาม นายวีระพล ยืนยันว่า จะไม่เรียกเก็บกับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์เซลล์และลมทุกประเภท เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าไม่แน่นอน ประกอบกับการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ปัจจุบันเข้าระบบ เพียง 3,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ  0.1% ของกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อการไฟฟ้าน้อยมาก แต่ในอนาคตยังต้องทำการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความนิยมผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์หรือลมเข้าระบบจำนวนมาก โดยหากผลิตเข้าระบบถึง 20% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ก็จะมีผลกระทบสูงได้ 
   
  นายวีระพล กล่าวว่า อัตราค่า back up rate ใหม่ดังกล่าว เป็นเพียงอัตราชั่วคราวที่จะใช้ไปถึงสิ้นปี 2560 นี้ หรือจนกว่า กกพ.จะจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เสร็จ เพราะค่า back up rate ทั้งระบบก็จะมีการคำนวณใหม่ไปพร้อมกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561-2565   
   
 • Date : 31 / 08 / 2017
  "อนันตพร" ย้ำกฎเหล็ก5ข้อคุมข้าราชการกระทรวงพลังงานไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วางกฎเหล็ก 5ข้อกำชับข้าราชการกระทรวงพลังงานทุกคนห้ามเรียกรับผลประโยชน์ ดึงเรื่อง หรือ เอื้อประโยชน์ ระบุหากพบมีความผิดจริงจะถูกลงโทษสถานหนัก หลังเกิดกรณีพลังงานจังหวัดพิจิตรถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จนถูกสั่งย้ายภายใน24 ชั่วโมง 
   
  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ภายหลังจากเกิดกรณีที่นายอินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดพิจิตร  ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)สนธิกำลังกัน ในนาม ศอตช. นำตัวส่งเจ้าพนักงานตำรวจพร้อมหลักฐานยืนยันข้อกล่าวหาว่า มีการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการขนส่งพลังงาน จนถูก นายธนชัย จังพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้สั่งย้ายนายอินใจ  ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงพลังงาน ภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ส.ค2560  แล้วนั้น
   
  ล่าสุดเมื่อวันที่ 30ส.ค. 2560 ทางเฟซบุคแฟนเพจกระทรวงพลังงาน(www.facebook.com/ministryofenergy )ได้โพสต์ถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตของพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เคยให้เป็นแนวทางปฎิบัติเอาไว้ ก่อนหน้านี้  เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานทุกคนได้ยึดถือ  โดยมีเนื้อหาสำคัญ ระบุว่า ในกรณีที่มีการร้องเรียนและมีข้อมูลหรือพบการทุจริต  เช่นเรียกรับผลประโยชน์/ดึงเรื่อง/เอื้อประโยชน์) ผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบจะต้องดำเนินการดังนี้
  1.ดำเนินการย้ายออกจากตำแหน่ง
  2.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (อย่างช้าไม่เกิน3 เดือน)
  3.หากไม่มีความผิด ให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม
  4.หากมีความผิดจริง ให้ลงโทษสถานหนัก
  5.หากผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด จะถือว่ามีส่วนรู้เห็นด้วย 
   

Date : 30 / 08 / 2017

 • Date : 30 / 08 / 2017
  สนพ.คาดเปิดให้ผู้ประกอบการปั๊มชาร์จEVตั้งราคาค่าไฟได้อย่างเสรีภายในปีนี้

  สนพ. เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการปั๊มชาร์จสามารถตั้งราคาจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเสรี  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2560นี้  พร้อม แนะผู้ประกอบการปั๊มชาร์จรถไฟฟ้ารีบจดแจ้งขออนุญาตกับทาง กกพ.ให้ถูกต้อง ก่อนกฟน.และ PEA ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมเน้นระบบชำระค่าชาร์จไฟฟ้าผ่านบัตร เรียกเก็บเงินในบิลค่าไฟฟ้าแทนการใช้เงินสด  ด้านบีโอไอ เผยบอร์ดบีโอไออนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการรถยนต์ไฟฟ้า 3 ประเภทแล้ว

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนา "Create The Future Energy: พลังงานไทย 4.0" ซึ่งจัดโดย สนพ.ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า กระทรวงพลังงานคาดว่าจะเปิดให้ ผู้ประกอบการปั๊มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือEV สามารถตั้งราคาจำหน่ายได้อย่างเสรี  ภายในปี 2560 นี้ ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)จะมีการประกาศราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) หรือปั๊มชาร์จ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าที่ใช้รถ EVต่อไป 

  อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการปั๊มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ยังไม่สามารถตั้งราคาจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการได้ โดยต้องรอกระบวนการให้ กฟน. และ PEA ออกประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV ในเร็วๆนี้ก่อน  ขณะเดียวกันผู้ประกอบการปั๊มชาร์จก็ต้องดำเนินการขออนุญาตและจดแจ้งกับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ให้ถูกต้องด้วย ซึ่งคาดว่าสิ้นปี 2560 นี้จะมีปั๊มชาร์จทั้งสิ้นกว่า 200 สถานี ได้แก่ ปั๊มชาร์จที่อยู่ในโครงการที่สนพ.สนับสนุน 150 แห่ง รวมทั้งของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 20 แห่ง ของกฟน. 10 แห่ง ของ PEA 5-6 แห่ง และของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1-2 แห่ง  


   ส่วนอัตราค่าจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถ EV ที่ทางการไฟฟ้าจะจำหน่ายให้ผู้ประกอบการปั๊มชาร์จนั้น จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ(กพช.)ที่ผ่านมาได้กำหนดไว้ คือ  "อัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา(TOU)" แบ่งเป็นกลางวันคิดในราคา 4.10 บาทต่อหน่วย และกลางคืน และเสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงออฟพีค คิดอัตรา 2.60 บาทต่อหน่วย โดยอัตราดังกล่าวถือเป็นอัตราชั่วคราว ส่วนอัตราถาวร ทาง กกพ.จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

  นอกจากนี้รูปแบบการซื้อไฟฟ้าสำหรับการชาร์จรถ EV นั้น จะพยายามกำหนดให้เป็นระบบอี-เพย์เม้นท์ คือการใช้บัตร โดยลูกค้าที่ใช้บริการชาร์จไฟฟ้ารถ EV จะชำระเงินโดยการแตะบัตร และจะมีการเรียกเก็บเงินไปอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าแทนการใช้เงินสด 

  นายทวารัฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านั้น สนพ.มีเป้าหมายที่จะรับเปลี่ยนรถตุ๊กแก๊สและน้ำมัน ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จำนวน100 คัน ภายในปี 2561 นี้โดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  76 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ซึ่งมีเงื่อนไขเบื้องต้นว่า เมื่อนำรถตุ๊กตุ๊กมาเทิร์นแล้วจะต้องไม่ของเปลี่ยนคืน และต้องเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎระเบียบกรมขนส่งทางบก เป็นต้น สำหรับการเทิร์นรถนั้น สามารถดำเนินการได้ที่ผู้ประกอบการค่ายรถตุ๊กตุ๊กในประเทศที่มีประมาณ 7-8 ค่าย โดยราคาตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณกว่า 3 แสนบาทต่อคัน  

  นายทวารัฐ กล่าวด้วยว่า สำหรับทิศทางพลังงานไทย ปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่ Go green Go electric โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้ากับรถยนต์ ซึ่งกุญแจสู่อนาคตดังกล่าวคือ Energy storage ดังนั้น กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินโยบาย Energy  4.0 ซึ่งเปลี่ยนจากการพึ่งพาฟอสซิลไปสู่นวัตกรรมมากขึ้น 

  แบ่งเป็น 1. ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกระทรวงกำลังผลักดันรถ EV และปั๊มชาร์จอย่างจริงจัง 2.ด้าน energy storage กระทรวงให้ความสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยเก็บพลังงานไฟฟ้ามาใช้ช่วงที่ราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นได้  3.โรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ต้องเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน(ไฮบริด) ซึ่งจะช่วยผลิตไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง และอนาคตจะกลายเป็นพลังงานที่ทดแทนพลังงานหลักได้ โดยตอนนี้ ทาง กกพ. อยู่ระหว่างเปิดรับซื้อไฟฟ้า SPP Hybrid แบบสัญญาเสถียร(firm) รอบแรก 300 เมกะวัตต์  และสุดท้ายประเทศไทยจะก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่ใช้พลังงานทดแทนแบบครบวงจร   นายยศพงษ์​ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยเป้าหมายอยู่ที่ 150 สถานีหรือหัวจ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครในรอบที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2560  สำหรับเอกชนที่สนใจลงทุนและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะสามารถสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า 30% ของราคาหัวจ่าย 

  นอกจากนี้สมาคมฯยังได้รับมอบหมายจากสำนักงานเพื่อการพัมนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) หรือ EEC ให้สมาคมฯหารือผู้ประกอบการในการเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อจะช่วยให้เกิดความชัดเจนกับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในเขต EEC ต่อไป 

  นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการของBOI ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการรถยนต์ไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle หรือ HEV) 2) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle หรือ PHEV) 3) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Bettery Electric Vehicle หรือ BEV) นอกจากนี้ ยังให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus) กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

 • Date : 30 / 08 / 2017
  ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการเทพา ทำตามขั้นตอนกฎหมาย

  กฟผ.-สผ. ย้ำ โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ทำตามแผน PDP2015 และมติ ครม. ที่เห็นชอบตั้งแต่ปี 2555 และใช้เวลาศึกษา รวมถึงพิจารณารายงาน EHIA โดย คชก. อย่างรอบคอบรวมเกือบ 3 ปี ชี้ยังต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติโครงการก่อน จึงจะเริ่มก่อสร้างได้

  นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบศึกษาโครงการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

  โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ กฟผ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ได้มีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้คนในชุมชนใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในหลายช่องทาง สำหรับในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) นั้น กฟผ. ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น และจัดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างโปร่งใสทั้งจากผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมรับทุกข้อห่วงกังวลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน ข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลทุกประเด็น ได้ถูกบันทึกและรวบรวมเป็นมาตรการเพื่อลดความวิตกกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  ทั้งนี้ กฟผ. ใช้เวลาในการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ประมาณ 1 ปี จากนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ใช้เวลาในการพิจารณารายงาน EHIA อย่างรอบคอบอีกถึง 1 ปี 10 เดือน รวมเป็นเวลาเกือบ 3 ปี คชก. จึงได้พิจารณาเห็นว่าข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าวมีความครบถ้วน ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

  “กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเทพาเป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.egat.co.th โดย กฟผ. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน รวมถึงเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. จะดูแลให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นมิตรกับชุมชนอย่างแท้จริง”ณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้นายรายงาน ่ละประเด็ โฆษก กฟผ. กล่าว

  ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงประเด็นที่มีการคัดค้านการโครงการโรงไฟฟ้าเทพาว่า คชก. ได้พิจารณารายงาน EHIA และให้ความเห็นตามหลักวิชาการ ซึ่งความเห็นของ คชก. ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาของ กก.วล. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของ ครม. โดย คชก. ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว รวมทั้งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นถึง ๖ ครั้ง ทั้งได้พิจารณาหนังสือและประเด็นการคัดค้านโครงการจาก 3 เครือข่าย (เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ประกอบการพิจารณารายงานนี้ด้วย ก่อนที่จะมีมติในวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่ารายงาน ดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณาของ กก.วล.  

  ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นางรวีวรรณชี้แจงว่า กฟผ. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 ครั้ง (ค.1, ค. 2 และ ค. 3) เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูลและจัดทำมาตรการให้สมบูรณ์ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้รับผลกระทบจากโครงการ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน EHIA ได้แก่ เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มี สิทธิจัดทำรายงาน 3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน 4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป

  ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดรับฟังความคิดเห็นอีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการอนุญาตให้ก่อสร้างได้  นอกจากนั้น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้โดยตลอด ทั้งในขั้นระหว่างการจัดทำรายงาน EHIA ขั้นการพิจารณารายงาน และขั้นการอนุมัติโครงการ

  ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อเท็จจริงของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ ทั้งบนบกและในทะเล นั้น คชก. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานด้วย และมีประเด็นข้อคิดเห็นที่มอบให้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเสนอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว