กรรมการสรรหาฯ ประกาศรับสมัครผู้ชิงตำแหน่ง CEO ปตท. ระหว่าง 12 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567

- Advertisment-

คณะกรรมการสรรหาฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567 ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งแทน “นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ที่จะครบวาระ 4 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเดือน พ.ค. 2567

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

- Advertisment -

ทั้งนี้ตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือ จนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pttplc.com

ส่วนการยื่นสมัคร ให้กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” โดยนำส่งด้วยตัวเอง หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นยื่นใบสมัครแทนได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า การสรรหาตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ในครั้งนี้ เนื่องจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งตามกระบวนการจะต้องเริ่มดำเนินการสรรหาก่อน 6 เดือน

Advertisment

- Advertisment -.