GCจัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ซีอีโอ ให้กับ คงกระพัน และ ผู้จัดการใหญ่ ให้ ปฏิภาณ เริ่มงานวันนี้

- Advertisment-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตำแหน่งผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นทางการ ให้แก่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นต้น และ นายปฏิภาณ  สุคนธมาน (ขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยรับมอบงานจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ครบเกษียณอายุการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2562

ตำแหน่งดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยทั้งสองคนจะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าในระดับสากล

Advertisment

- Advertisment -.