Dow รับรางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างรับผิดชอบ

- Advertisment-

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)” ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินระดับทอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบขององค์กรต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีเป้าหมายและแผนการจัดการที่ชัดเจนทั้งในด้านการตรวจวัด (Measure) การลด (Reduce) และการชดเชย (Contribute) รวมถึงได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก อบก. หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า โดยมีนายขจรพงศ์ ภู่สิทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจโพลิเอทิลีนและอีลาสโตเมอร์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

Dow ประกาศเจตจำนงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและนวัตกรรมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วน

- Advertisment -

“กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนของเรามีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลง เพื่อสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเราให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามที่แต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป” นายขจรพงศ์ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.