เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลรับมอบโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยบูรพา

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

ในโอกาสนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ในความสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดีตลอดมา

- Advertisment -

กิจกรรมความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนในโครงการ  “ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล  Friends of Bangsaen Aquarium” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการดูแลรักษาพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตแนวปะการัง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนมากว่า 10 ปี

นอกจากนี้ ล่าสุด ทางบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ให้การสนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์นโยบายของชาติในเรื่องการให้เยาวชนเข้าใจเรื่องปัญหาของขยะ การคัดแยกขยะ ผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงการให้นักเรียนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM Robotics ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ภายใต้การดูแลของวิศวกร และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบต่อไป


 

Esso and ExxonMobil in Thailand received Appreciation Plaque of Honor from Burapha University

Esso (Thailand) Public Company Limited and ExxonMobil affiliates in Thailand were given Appreciation Plaques of Honor from Burapha University in recognition of continuous support and participation particularly on environmental conservation.  The presentation was held at the 65th Establishment Anniversary of Burapha University.

On this occasion, Assoc. Prof. Dr. Watcharin Gasaluck, President of Burapha University, presented the Appreciation Plaques of Honor to Dr. Taweesak Bunluesin, Director of Esso (Thailand) and Manager of Public and Government Affairs, ExxonMobil Limited, as well as Tipsukol Duangthip, Public Affairs & Administrative Manager of Esso Sriracha Refinery.

Some of highlighted participations to Burapha University included the support by Esso Sriracha Refinery in “Friends of Bangsaen Aquarium” for over 10 years to promote marine life learning as well as nurturing of fish species that live in coral reefs, making the aquarium the learning center for youth and general interested people.

Additionally, ExxonMobil Limited has recently supported the Beach Environment Robotics Camp Project by the Institute of Marine Science of Burapha University.  This project copes with the national policy to promote youth understanding on the problems of waste, waste separation, and the impacts to marine life.  Participants, mostly high school students in Chonburi, will also have opportunities to learn and develop skills in the STEM Robotics model via coaching from engineering students and scientists from The Institute of Marine Science, Burapha University. This is aimed to enhance science education and environment conservation mindset to the new generations.

 

Advertisment

- Advertisment -.