“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ฉลุย ซีอีโอ ปตท. คนที่10

- Advertisment-

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ “ ได้รับการสรรหาเป็นซีอีโอปตท.คนที่ 10 โดยมติเป็นเอกฉันท์จาก บอร์ดปตท. เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC )รายงานว่าบอร์ดปตท.ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คนที่10 แทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โดยผู้สมัครรับการสรรหาซีอีโอ ปตท.มีทั้งหมด 6คน ประกอบด้วย 1.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 2.นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 3.นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 5.นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในตำแหน่ง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 6.นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.  ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ไปเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล มีความโดดเด่นในเรื่องของประสบการณ์การทำงานในธุรกิจน้ำมัน และการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะให้ ปตท.เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ที่จะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน  การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ที่จะช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

โดยนายอรรถพล เกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2508  อายุ 54 ปี สามารถที่จะดำรงตำแหน่งซีอีโอปตท.ได้จนครบวาระ 4ปี

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็น ผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนต่อไปตามที่กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ โดยนายอรรถพล  จะเริ่มปฏิบัติงานบริหารการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอรรถพลฯ ตามกฎหมายแล้ว  นายอรรถพลฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์  เมื่อนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ  หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.