สำนักงานกองทุนอนุรักษ์ฯ จัดทัพใหม่ เปิดรับสมัครรองผู้จัดการและทีมบริหาร 6 ตำแหน่งรวด 5-23 ก.ย.65

- Advertisment-

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จัดทัพใหม่ เปิดรับสมัครตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อม 5 ขุนพล ด้านงานบริหาร นโยบาย การเงิน กฎหมายและประเมินผล โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2565 นี้ ก่อนให้อนุกรรมการบริหาร ส.กทอ.พิจารณาคัดสรร เพื่อเสริมทีมช่วยงานผู้จัดการกองทุนฯ ที่รับตำแหน่งบริหารงานมาได้ 9 เดือน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 ก.ย. 2565 นี้ โดยต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาก่อน

ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งดังกล่าว ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เน้นการช่วยผู้จัดการกองทุนฯ ทั้งด้านอำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการวิเคราะห์โครงการและกลุ่มงานจัดการเงินกองทุนฯ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก

- Advertisment -

เช่น การเสนอความเห็น ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ตามภารกิจช่วยอำนวยการ, ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน, ตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของสำนักงานฯ ให้คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย, จัดทำแผนและงบประมาณ บริหารโครงการและติดตามประเมินผล รวมทั้งการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กองทุนฯ เพิ่งจะแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 หรือเท่ากับบริหารงานมาได้ประมาณกว่า 9 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานกองทุนฯ ในหลายด้าน ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯ 3 ปี (2565-2567) รวมถึงการเปิดรับโครงการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนฯ รวดเร็วขึ้นทั้งโครงการฯ ประจำปี 2565 และขณะนี้ได้เริ่มเปิดรับโครงการฯ ประจำปี 2566 แล้ว

ล่าสุดได้มีการปรับทีมงานบริหารในกองทุนฯ กันใหม่ โดยนอกจากการเปิดรับสมัครตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ ดังกล่าวแล้ว ทาง ส.กทอ. ยังได้เปิดรับสมัครตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอีก 5 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 5-23 ก.ย. 2565 เช่นกัน ได้แก่ 1.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ(บริหารทั่วไป) 2.นิติกรชำนาญการพิเศษ (กฎหมายและระเบียบ) 3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นโยบายและแผนกองทุน) 4.นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (จัดการเงินกองทุน) และ5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ประเมินผลและรายงาน)

โดยคุณสมบัติของตำแหน่งรองผู้จัดการฯ และระดับชำนาญการพิเศษ เบื้องต้นกำหนดว่าต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ หรืออนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกองทุนฯ นอกจากนี้ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานกองทุนฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในวันทำสัญญาจ้าง เป็นต้น   

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ให้น้ำหนักด้านวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน ถึง 40% รองลงมาคือ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ รวม 30% นอกจากนี้เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถ และประวัติการทำงานอย่างละ 15%

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.enconfund.go.th โดย ส.กทอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งผ่านเว็บไซต์ www.enconfund.go.th และเมื่ออนุกรรมการบริหาร ส.กทอ. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรแล้ว จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกันต่อไป  

Advertisment

- Advertisment -.