กองทุนอนุรักษ์ฯอนุมัติ456โครงการ วงเงิน6,105ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์

- Advertisment-

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศผล 456 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณางบสนับสนุนประจำปี 2562(รอบ2) รวมเป็นเงินประมาณ 6,105 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ถึง 189โครงการ ส่วนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นหน่วยงานกระทรวงพลังงาน ที่โครงการผ่านการอนุมัติสูงสุด 46 โครงการ รวมวงเงินประมาณ 805 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ2)แล้ว โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 456 โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ 6,105ล้านบาท จากกรอบวงเงินทั้งสิ้น 9,300 ล้านบาท (แบ่งเป็นวงเงินสำหรับโครงการต่างๆ 6,800 ล้านบาท และ 2,500 ล้านบาท สำหรับนำไปให้กระทรวงมหาดไทยใช้ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. ดำเนินการสร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร สำหรับนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ)

โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ถึง189โครงการ  ซึ่งอนุมัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ขอรับการสนับสนุน  ส่วนโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดคือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สภานบริการสาธารณสุขชุมชนและสุขศาลาไม่มีไฟฟ้า ของกองบริหารการสาธารณสุข ได้รับวงเงิน 245 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลาง ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 244 ล้านบาท และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลังระดับ4-7  ของกองบริหารการสาธารณสุข วงเงิน 203 บาท

- Advertisment -

ส่วนหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการมากที่สุดคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จำนวน 46 โครงการ รวมเป็นเงินประมาณ 805 ล้านบาท ซึ่งโครงการของ พพ. ที่ได้รับเงินสูงสุด3 อันดับแรก คือ 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วงเงิน 69ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน59 ล้านบาท และ 3.โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(Regulate and Facilitate Expert-RFE) วงเงิน 44 ล้านบาท

ส่วนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 10 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 153 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับวงเงินสูงสุดคือ โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วงเงิน 30 ล้านบาท

ขณะที่สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับการพิจารณาอนุมัติจำนวน 18 โครงการ รวมเป็นวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท โดยโครงการที่สำนักปลัดกระทรวงพลังงานได้รับวงเงินสูงสุดคือ โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ได้รับวงเงินประมาณ 21 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.