กฟผ. รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022

- Advertisment-

กฟผ. ขึ้นแท่นสุดยอดนายจ้างดีเด่น คว้ารางวัล Best Employer THAILAND 2022 สะท้อนการเป็นองค์กรชั้นนำที่เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ และสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสุขภายในองค์กร และเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับมอบรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 (Best Employer THAILAND 2022) ซึ่งจัดโดยบริษัท คินเซ็นทริค (ประเทศไทย) จำกัด (Kincentric Thailand) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ยังได้ร่วม Best Practice Sharing กับผู้นำองค์กรที่ได้รับรางวัล ในหัวข้อ Rethinking a culture that unlocks the power of people and teams เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

- Advertisment -

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวมาจากความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานด้วยความมุ่งมั่นของพนักงาน กฟผ. ทุกคน โดย กฟผ. เชื่อมั่นเสมอว่า บุคลากรทุกคนและทุกส่วนงาน คือทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร กฟผ. จึงมีหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมี Work-Life Balance ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม SPEED ให้อยู่ใน DNA ทำให้พนักงานพร้อมปรับตัวในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นคนดีและคนเก่ง พร้อมทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ภายใต้แนวคิดในการทำงาน “EGAT for ALL กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน”

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวบริษัท คินเซ็นทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นผู้พิจารณาค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยในปี 2565 นี้ มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว มากกว่า 90 องค์กร และ กฟผ. เป็น 1 ใน 11 องค์กร ที่ได้รับรางวัล และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Opinion Survey) 2) การประเมินประสิทธิภาพของงานทรัพยากรบุคคลผ่านเครื่องมือ People Practices Index: PPI และ 3) การสำรวจมุมมองของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด้านกลยุทธ์องค์กร รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

สำหรับองค์กรที่เป็น The Best Employers นั้น จะมี 5 แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 1) การสื่อสารที่โปร่งใส เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจตรงกัน 2) องค์กรมีการพัฒนาและหาประสบการณ์ความเป็นเลิศ 3) องค์กรพยายามมองหายุทธศาสตร์เพื่อปรับตัว 4) Flexible Workplace เพื่อตอบโจทย์ Hybrid Workplace และ 5) วางแผนอัตรากำลังคนทั้งระยะกลางและระยะยาว

อนึ่ง 11 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1) กฟผ. 2) บริษัท บีทูเอส จำกัด 3) บริษัท บีไอจี จำกัด 4) บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 5) บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
6) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 7) บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 8) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 9) บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เมอส์ก โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยาม ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด 10) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ 11) บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด

Advertisment

- Advertisment -.