กกพ.ชง “สนธิรัตน์”ขอขยายเวลาCOD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและชีวมวลที่ล่าช้ากว่า300เมกะวัตต์

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมเสนอขอเลื่อนกำหนดการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ของโรงไฟฟ้ากว่า 300 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และชีวมวล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพลังงาน เป็นประธาน ในวันที่ 4ธ.ค. 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562พิจารณาอนุมัติ เหตุผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าติดปัญหาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ล่าช้า เข้าระบบไม่ทันปี 2563-2564

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพลังงาน เป็นประธานในวันที่ 4ธ.ค. 2562 พิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถ COD ได้ตามแผนในช่วงปี 2563-2564 กำลังผลิตรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ เพื่อผ่อนผันให้สามารถเลื่อน COD ออกไปจากกำหนดเดิมได้ และหลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงปี 2558-2560 ตามมติ กพช. ในอดีต เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และชีวมวล เป็นต้น ซึ่งพบว่า ส่วนมากติดปัญหาแนวทางปฏิบัติ เช่น เรื่องของการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ล่าช้าออกไป
อย่างไรก็ตาม กกพ.จะเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอเลื่อนกำหนด COD อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นได้ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2561-2580 (PDP 2018) โดยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะมีการพิจารณาเลื่อนกำหนด COD แตกต่างกัน ตามสถานการณ์จริง และจะไม่โดนค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันตามกำหนดเดิม

“แนวทางพิจารณาเลื่อนCOD โรงไฟฟ้านั้น กกพ.จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม กบง.ในวันที่ 4ธ.ค.นี้ ก่อนเสนอ กพช.ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้ กกพ. เป็นผู้พิจารณาเลื่อนCOD ต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต” นายเสมอใจ กล่าว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.