PEA ENCOM ชี้เปิดกว้างเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ EEC

- Advertisment-

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PEA ENCOM แจงได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ดำเนินโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้มีหน้าที่จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ และมอบหมายให้ PEA ENCOM จัดหาพลังงานสะอาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 70:30 ทั้งยังเปิดกว้างให้เอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนาโครงการด้วย

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ PEA ENCOM เปิดเผยถึงการพัฒนาโครงการ ว่า  PEA ENCOM  เป็นบริษัทที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้ กฟภ. มอบหมายให้ PEA ENCOM ทำการศึกษา วิจัย พัฒนา ลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

นายเขมรัตน์ กล่าวว่าในพื้นที่ EEC จะเกิดการลงทุนในโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ ที่ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และยังมีพื้นที่เป้าหมายในอนาคตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ ในระยะต่อไปที่จะเป็นส่วนขยายต่อเนื่องอีก

- Advertisment -

ทาง PEA ENCOM จะเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจและที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโครงการ และร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนในพลังงานสะอาด และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงานของโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.