- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวลิต ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวเปิดโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 ภายใต้แนวคิด CG: CREATE for Digizen ซึ่งจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง โดยหลักสูตรแรก Responsibility “ธรรมดี….เรา(ทำ)ได้ สังคมยิ่งได้”  ได้รับเกียรติจาก 2 วิทยากร คือ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี ผู้อุทิศตนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ) และ อายุ จือปา (ลี) เจ้าของแบรนด์กาแฟ อาข่าอ่ามา มาร่วมกันถ่ายทอดมุมมอง และประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคม

ชวลิต ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- Advertisment -
อายุ จือปา (ลี) เจ้าของแบรนด์กาแฟ อาข่าอ่ามา

Advertisment

- Advertisment -.