IRPC เดินหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ปี 67

- Advertisment-

IRPC ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษาชั้นนำของโลก เดินหน้าโครงการ UCF ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 มั่นใจเดินเครื่องผลิต ปี 2567 ตอบโจทย์นโยบายรัฐ เสริมความแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล ยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project หรือ UCF) วงเงินลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท ว่า “ขณะนี้โครงการ UCF มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ Hyundai Engineering Co. Ltd. (Hyundai) จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ (Diesel Hydro treating Unit) Wison Engineering Ltd. และ บริษัท วิซั่น เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Wison) จากประเทศจีน เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit) และ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Foster Wheeler) ที่ปรึกษาโครงการและบริหารจัดการตามแผนงานที่กำหนด

IRPC มีความมั่นใจที่จะได้ทำงานร่วมกับ Hyundai Wison และ Foster Wheeler เนื่องจาก Hyundai มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จในงานโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลยูโร 5 สำหรับโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และ Wison มีประสบการณ์ในงานโครงการด้านวิศวกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 200 โครงการในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก มีความชำนาญและเทคโนโลยีในงานออกแบบทางวิศวกรรม งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน Foster Wheeler ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน IRPC จึงมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถทำการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี พ.ศ. 2567

- Advertisment -

โครงการ UCF มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซล ตามมาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ใหม่ “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment

- Advertisment -.