- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ชำนาญการส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ สุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน ส่งมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน 3,888 ชุด ให้ชุมชนในตำบลตะพง จังหวัดระยอง โดยมี ศุภิสรา งามเสงี่ยม ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง และกลุ่ม อสม. เป็นผู้รับมอบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน ภายใต้ “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit”

นอกจากนั้น ยังได้ส่งมอบโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการเพื่อดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพชุมชนให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ในชุมชนบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ให้กับ ชนิดา ธรรมสุนทร ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้นหนอง กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับมอบ โครงการฯ

Advertisment

- Advertisment -.