IRPC ประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาป่า สร้างรายได้ให้ชุมชน ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- Advertisment-

คุณประนาช โกศายานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมเสวนาในหัวข้อนโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายผลโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 77 ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 143,496 ไร่ พัฒนาศักยภาพป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนดูแลรักษาป่า ร่วมกับการเสริมสร้างความเป็นอยู่่ที่ดีของชุมชน ตั้งเป้าหมายดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 500,000 ตันเทียบเท่าภายใน 10 ปี ลดโลกร้อน ลดไฟป่า พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 500 – 630 ล้านบาท ในปี 2567 โครงการฯ มีเป้าหมายจะขยายงานครอบคลุมพื้นที่อีก 150,000 ไร่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการผลิตคาร์บอนเครดิต 1 ล้านตันภายในปี 2570

คุณประนาช โกศายานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC (กลาง)

โครงการนี้จึงถือได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ได้ในทุกมิติ ทำให้ชุมชนที่ดูแลป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการดูแลรักษาป่า ป้องกันไฟป่า และยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อลดปัญหาการว่างงานและหนี้ครัวเรือน สร้างความสมบูรณ์ให้กับป่ามากขึ้น ลดอัตราการเกิดไฟป่าและฝุ่นควัน pm 2.5 อย่างยั่งยืน และช่วยผลิตคาร์บอนเครดิตส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุข้อตกลงลดโลกร้อน และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2603 อีกด้วย

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.