IRPC คว้ารางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2564

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (CSR-DIW Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ผ่านทางระบบออนไลน์ (Virtual Ceremony)

ในปีนี้ โรงงาน IRPC 12 แห่ง ที่ได้รับรางวัล (CSR-DIW Awards) ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ (PPC) โรงงานผลิตพีทีเคคะตะลิสต์ (PTK) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (EPS) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1) โรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) โรงงานผลิตโพรพิลีน (PRP) โรงงานผลิตอะเซทิลีนแบล็ค (ACB) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ (PW) โรงบำบัดน้ำเสีย (WWT3) โรงงานผลิตน้ำประปาบ้านค่าย (UT-BK) และโรงงานแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV)

IRPC ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.