GPSC เตรียมอุทธรณ์ซื้อหุ้นโกลว์

- Advertisment-

บอร์ด GPSC มีมติยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. กรณีไม่เห็นชอบคำขออนุญาตเข้าซื้อหุ้นโกลว์ของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการดังกล่าวต่อกกพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจาก กกพ. หรือ ภายในวันที่ 15 พ.ย. นี้

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  มีหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการอุทธรณ์คำสั่ง ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีใจความว่า

สืบเนื่องจากสารสนเทศของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Engie Global Development B.V. ที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่ไม่อาจสำเร็จลงในอนาคตอัน ใกล้ กล่าวคือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติไม่เห็นชอบด้วยกับคำขออนุญาตของบริษัทฯ เพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)

- Advertisment -

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้บริษัทฯ ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นชอบด้วยกับคำขออนุญาตของบริษัท ฯ ดังกล่าวต่อกกพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจาก กกพ. (กล่าวคือ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นประการใดในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.