GPSCย้ำยื่นอุทธรณ์กกพ.มีข้อมูลตอบได้ทุกข้อกังวล

- Advertisment-

GPSC ย้ำการยื่นอุทธรณ์มติ กกพ.มีข้อมูลที่ตอบทุกข้อกังวล ที่อ้างอิงหลักมาตรฐานปฏิบัติสากล โดยเฉพาะประเด็นการลดการแข่งขันการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมบางพื้นที่ โดยพร้อมดําเนินการตามที่ กกพ. จะมีการกําหนดเงื่อนไขอันเป็นประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วน หากได้รับการพิจารณาอนุญาตให้รวมกิจการ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้ออกเอกสารข่าว ซึ่งเปิดเผยโดย นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC ว่า ทางบริษัท ให้ความเคารพในข้อคิดเห็นและคำตัดสินของ กกพ. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา และเมื่อได้นำแนวทางการตัดสินมาพิจารณาศึกษาอย่างถี่ถ้วน ก็พบว่า เหตุผลสำคัญอันเป็นที่มาของการไม่เห็นชอบตามมติดังกล่าว เกิดจากข้อกังวลที่ว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการลดการแข่งขันการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมบางพื้นที่ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ด้วยก็ตาม

ขณะที่ หนังสือขออนุญาตรวมกิจการที่ GPSC ได้ยื่นให้ กกพ. พิจารณาในครั้งแรกนั้นยังขาดรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญ เช่น การดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันในพื้นที่เฉพาะที่เป็นส่วนน้อยของภาพรวมการรวมกิจการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

- Advertisment -

ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 GPSC จึงทำการอุทธรณ์โดยนำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกขาดและลดการแข่งขันทางการค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเอกสารประกอบ ซึ่งคาดว่าข้อมูลใหม่ดังกล่าวน่าจะสามารถตอบโจทย์ข้อกังวลได้ครอบคลุมทั้งหมดตามที่ กกพ. ระบุ

ทั้งนี้ขอยืนยันว่า GPSC พร้อมดําเนินการตามที่ กกพ. จะได้กําหนดเงื่อนไขอันเป็นประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วนในการพิจารณาอนุญาตให้รวมกิจการต่อไป

Advertisment