- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award 2021) ณ สโมสรทหารบก ในนามของบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low-Density Polyethylene) เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกทนต่อแรงกระแทกประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในด้านการผลิตและในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้วัตถุดิบด้วยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ การรีไซเคิลวัตถุดิบหลักกลับมาใช้ใหม่

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เราเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย Dow ได้ยึดหลักความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะผลักดันความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของเราและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับ”

การประเมินรางวัลในประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) นวัตกรรม (Innovation) 3) การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 4) ความร่วมมือ (Collaboration) 5) คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) และ 6) ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกหมวด

- Advertisment -

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือ The Prime Minister Award 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีศักยภาพในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2564 มีรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 15 ประเภท มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล 63 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 332 ราย

Advertisment