- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award 2021) ณ สโมสรทหารบก ในนามของบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low-Density Polyethylene) เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกทนต่อแรงกระแทกประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในด้านการผลิตและในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้วัตถุดิบด้วยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ การรีไซเคิลวัตถุดิบหลักกลับมาใช้ใหม่

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เราเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย Dow ได้ยึดหลักความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะผลักดันความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของเราและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับ”

- Advertisment -

การประเมินรางวัลในประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) นวัตกรรม (Innovation) 3) การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 4) ความร่วมมือ (Collaboration) 5) คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) และ 6) ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกหมวด

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือ The Prime Minister Award 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีศักยภาพในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2564 มีรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 15 ประเภท มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล 63 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 332 ราย

Advertisment