Dow ขยายผลโครงการพัฒนาทักษะสมอง Dow-EF จัดอบรมการสร้างเด็ก ‘ดี’ และ ‘เก่ง’ ให้ครูปฐมวัยในสังกัด กทม.

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบัน รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป เดินหน้าพันธกิจพัฒนาคนคุณภาพ ขยายผลความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในโครงการ“ภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม.” มุ่งสร้าง ‘เด็กดี’ และ ‘เด็กเก่ง’ ด้วยการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) จัดการอบรมเติมความรู้ให้ครูปฐมวัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นนำร่องที่เขตหนองแขม โดยมีคุณครูกว่า 200 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งแรก

จากความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ของโครงการ ‘ดาว-อีเอฟ’  พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก’ ซึ่ง Dow และพันธมิตรได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมุ่งพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ช่วยป้องกันปัญหาสังคมเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมหลักสูตร “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้เกิดโครงการ “ภาคี ดาว อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม.” ในปีนี้ โดยมีเขตหนองแขมเป็นพื้นที่นำร่อง

ในเดือนสิงหาคมนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสมรรถนะให้กับครูปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลมากกว่า 200 คน ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนที่สนใจกว่า 20 แห่ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอีเอฟ สำหรับสร้างกระบวนการดูแลผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่สามารถนำไปใช้ต่อได้จริง หลังจากการอบรม โครงการฯ จะจัดให้มีการติดตามนิเทศน์ครู การขยายความรู้สู่ผู้ปกครองผ่านกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อบูรณาการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศชาติ

- Advertisment -
นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรและส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ การพัฒนาให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา วางแผน ควบคุมอารมณ์ คิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมตั้งแต่ปฐมวัย เพราะการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในช่วงปฐมวัยจะเป็นต้นทุนในการส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูในการจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ เพื่อออกแบบการสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะสมองอีเอฟของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการเปิดอบรม กล่าวเสริมว่า “หลายปัญหาเกิดเพราะเรามุ่งเน้นแก้ที่ปลายเหตุ จริง ๆ แล้ว เราควรเริ่มต้นสร้างคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับการดูแลปลูกฝังอย่างดีและถูกต้องทั้งในครอบครัวและโรงเรียน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีเด็กอายุ 0-3 ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า 10,800 คน แม้ว่าหลายครอบครัวต้องหาเช้ากินค่ำ เราต้องเห็นคุณค่า ใส่ใจและให้เวลากับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราจึงจำเป็นต้องร่วมกันช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ทำเป็น หล่อหลอมพฤติกรรมให้ดีอย่างรอบด้าน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูและผู้ปกครองทุกคนจึงล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาลูกหลานของเราไปสู่อนาคตที่ดีได้ ผมจึงขอขอบคุณครูรุ่นแรกที่จะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป”  

Advertisment

- Advertisment -.