5 เดือนแรก63 นำเข้าน้ำมันลดลง 12.8% มูลค่า 4.3 หมื่นล้าน

cof
- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เผยข้อมูล 5 เดือนแรกปี2563 ไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 12.8 คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท  โดยเป็นผลมาจากมาตรการ Lock down  การหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และโรงแยกก๊าซธรรมชาติในเดือนพ.ค.2563  ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 8.5 และกลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 5.0

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง5เดือนแรก ( ม.ค.-พ.ค. 2563 )  มีปริมาณ เฉลี่ยอยู่ที่ 906,572 บาร์เรล/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.8  หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 43,437 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น การนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 878,802 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 8.6 คิดเป็นมูลค่า 42,032 ล้านบาท/เดือน เนื่องจากในเดือน พ.ค. 63 มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมาตรการ Lock down อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศลดลง จึงทำให้ต้องลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบลงด้วย

- Advertisment -

ส่วน น้ำมันสำเร็จรูป เป็นการนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยานและก๊าด และ LPG โดยมีปริมาณนำเข้าลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 27,770 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 64.8 คิดเป็นมูลค่า 1,405 ล้านบาท/เดือน

สำหรับตัวเลขการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29.23 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้ลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ 28.45 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.1 และน้ำมันเบนซินมีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 0.78 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 21.2

ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 65.93 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี7 มีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 47.64 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 27.1 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 10.21 ล้านลิตร/วัน (เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.36 ล้านลิตร/วัน (เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561) จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง อย่างไรก็ตาม นโยบายภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน และกำหนดให้ทุกสถานีบริการต้องมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายน้ำมันชนิดดังกล่าวยังไม่ปรับตัวลดลงมากนัก

ในขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 11.40 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 43.3 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.63 และการหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศยังคง ส่งผลให้ ความต้องการใช้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Advertisment

- Advertisment -.