ไออาร์พีซี ติด TOP 10 บริษัทชั้นนำในไทย และ TOP 30 ในอาเซียน จากนิตยสารฟอร์จูน

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับการจัดอันดับที่ 30 จากนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) ที่จัดอันดับบริษัท ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Fortune Southeast Asia 500) ในปี 2567 เป็นครั้งแรก โดยประเมินและจัดอันดับจากรายได้ในปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการเติบโตขององค์กร ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนให้เป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับที่ 30 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงถึงศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มีการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง โดยเพิ่มประสิทธิภาพเสริมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันที่ยึดหลักสร้างความแข็งแกร่งต่อยอดจากธุรกิจหลัก ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่าเรือ และอสังหาริมทรัพย์ ขยายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจใหม่มุ่งเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ด้วยมาตรการควบคุมภายในและสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions)                    

นิตยสารฟอร์จูน เป็นนิตยสารธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก โดยได้เริ่มจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลก 500 อันดับ (Fortune Global 500) เป็นครั้งแรกในปี 2498 และจัดอันดับเฉพาะในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปยุโรป (Fortune 500 Europe) และล่าสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้ของบริษัทในแต่ละปี สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม ขยับไปสู่การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment