โออาร์ ปั้น OR Space เน้นธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ขนาดเล็ก ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว

- Advertisment-

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เตรียมปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ OR Space เน้นธุรกิจค้าปลีกพื้นที่ขนาดเล็ก ลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนเร็ว นำร่องปลายปี 2564 จำนวน 1-2 แห่งก่อนประเมินขยายธุรกิจเพิ่ม พร้อมประกาศครึ่งแรกปี 2564 กำไรเพิ่ม100% สุทธิ 7,228 ล้านบาท รับอานิสงส์ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR เตรียมนำร่องโมเดลธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ OR Space ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการค้าปลีกโดยตรงในพื้นที่ขนาดเล็ก คล้ายคอมมูนิตี้ มอลล์ โดยจะมีร้านค้าปลีกเพียง 3-4 แบรนด์ พร้อมทั้งติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้บริการชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ร่วมด้วย และจะมีพื้นที่เข้าออกอย่างสะดวกเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

สำหรับโมเดลธุรกิจใหม่ดังกล่าวมีจุดเด่นคือการลงทุนไม่สูงแต่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเร็ว โดยจะคัดเลือกพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากอาจมีขนาดเล็กเกินไปมาจัดทำเป็นต้นแบบ OR Space แทน คาดว่าจะทดลองนำร่องได้ประมาณ 1-2 แห่งภายในปลายปี 2564 นี้ หากประสบความสำเร็จจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

- Advertisment -

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 OR มีกำไรสุทธิ 7,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,810 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมาจากทั้งรายได้การขายและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้การขายและบริการสำหรับครึ่งปีแรก 237,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ทำให้ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายรวมลดลงเล็กน้อยเพียง 5% โดยหลักมาจากตลาดพาณิชย์ส่วนใหญ่ในน้ำมันอากาศยานที่ปริมาณขายยังไม่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19

ส่วนกลุ่มธุรกิจ Non-Oil รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามการขยายสาขาของร้าน Café Amazon ที่เพิ่มขึ้น สำหรับ EBITDA ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 11,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,126 ล้านบาท (76%) ยังคงความแข็งแกร่ง ทั้งกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และ Non-Oil ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจน้ำมันและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 199,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54,578 ล้านบาท (+37.6%) จากสิ้นปี 2563 โดยหลักมาจากเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 53,497 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 101,599 ล้านบาท ลดลง 5,464 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายคืนเงินกู้ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 97,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60,042 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการ IPO ดังกล่าวข้างต้น และกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 7,228 ล้านบาท

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้ ยังมีความท้าทายอย่างมากที่ต้องฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น โดย โออาร์ จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นการเพิ่มช่องทางออนไลน์ไปยังออฟไลน์ (O2O) มากขึ้น รวมถึงยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ โออาร์

Advertisment

- Advertisment -.