แบ่งงานผู้ตรวจฯกระทรวงพลังงานแล้ว “ทวารัฐ” คุม ปตท.

- Advertisment-

แบ่งงานผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานใหม่  “ทวารัฐ สูตะบุตร” ตรวจงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วน “ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ” รับผิดชอบตรวจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมจัดทำแผนงานลงพื้นที่ เสนอรัฐมนตรีพลังงานอนุมัติเร็วๆนี้ 

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า งานในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานได้มีการจัดแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้ว หลังจากมีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการใหม่ทดแทนที่เกษียณอายุราชการเมื่อเดือน ก.ย. 2561 และทดแทนส่วนที่โยกย้ายไปเป็นอธิบดี

โดยปัจจุบันมีผู้ตรวจกระทรวงพลังงานทั้งหมด 6 คน แบ่งงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ 4 หน่วยงานระดับกรมและ 2 รัฐวิสาหกิจ ในกำกับดูแล โดยงานที่จัดแบ่งนั้น ตัวเขาได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพื้นที่ที่มีพลังงานจังหวัดทำงานอยู่ทั้งหมด  3 เขต 12 จังหวัด  ได้แก่เขต ภาคอีสานตอนบน คือ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร  เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร และเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า  ในส่วนของผู้ตรวจราชการคนอื่นๆ เฉพาะที่ตรวจราชการในส่วนของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจนั้น นายนที  ทับมณี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบดูแลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบกรมธุรกิจพลังงาน และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ จะต้องมีการจัดทำแผนงานการลงตรวจราชการในพื้นที่ที่แต่ละคนดูแล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และความถูกต้องของกระบวนการทำงานตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ หากแผนการตรวจราชการได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แล้ว ก็จะสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ได้

Advertisment