เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” 4 ปีซ้อน

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” หรือ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยนางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 เรื่อง “การผลักดันให้กิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการและผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท”

สำหรับในปี 2565 มีองค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น 121 องค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จำนวน 56 องค์กร ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 43 องค์กร และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำนวน 22 องค์กร

- Advertisment -
Advertisment