เอ็กซอนโมบิล มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

- Advertisment-

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินให้แก่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือ เด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ชาวชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร

คณะผู้บริหารของเอ็กซอนโมบิล นำโดย นางสุดา นิลวรสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ นายเคลวิน ชู (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก นางทิพย์ศิริ เลียวสกุล (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย นางสาวสุภัทรา เจนพจนสุนทร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายภาษี และนางวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกันมอบเงินจำนวน 60,000 บาท ให้แก่ นางอุสนีย์ จันทร์เงิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ และนางสาวประวีณา สมพงษ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

ศูนย์เมอร์ซี่ ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับเด็กเร่ร่อนที่สถานสงเคราะห์เด็กเมอร์ซี่ และ ยังมีศูนย์สุขภาพและอนามัยชุมชน บ้านแม่และเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และสถานที่ประชุมของชุมชนซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชนแออัดคลองเตย มีสวนหย่อมพรรณไม้ สนามหญ้า สนามเด็กเล่น และหลุมทราย สำหรับให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.