เปิดรับสมัคร กกพ. 3 คนใหม่ นัดแจงรายละเอียดผ่าน zoom 24 ส.ค.นี้

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัคร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) 3 คนใหม่ ระหว่าง 20 ส.ค.-3 ก.ย. 2564 นัดชี้แจงรายละเอียดกับผู้สนใจผ่านระบบZoom พรุ่งนี้ (24 ส.ค.64)​ โดยรอบแรกจะคัดเหลือ 9 คน เพื่อให้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ก่อนคัดเลือกรอบสุดท้ายเหลือ 3 คนเสนอรัฐมนตรีพลังงานและ ครม.พิจารณาต่อไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย. 2564 เพื่อมาทำหน้าที่แทน กกพ. 3 คนที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยการจับฉลากออกเมื่อดำรงตำแหน่งครบกำหนด 3 ปี หรือในวันที่ 30 ก.ย. 2564 นี้

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ข้าราชการการเมือง, สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้หากขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็น กกพ.ต่อไป

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.)จะชี้แจงรายละเอียดการสมัครดังกล่าว ในวันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. กับผู้ที่สนใจ ผ่านทางระบบ Virtual Online Meeting ด้วยโปรแกรมZoom

ใน​ขั้นตอนการคัดเลือกนั้น ทาง กกพ.จะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการฯจะคัดเลือกเพียง 3 คน ด้วยออกเสียงลงคะแนนลับและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจะมีเวลา 15 วันนับจากที่ ครม.อนุมัติเพื่อให้ไปลาออกจากตำแหน่งเดิม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุว่าต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ,ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่ดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินการในกิจการพลังงาน เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็น กกพ. สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 โดยเขียนวงเล็บไว้มุมซองว่า สมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ และนำส่งไฟล์สำเนาเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ recruit@erc.or.th ทั้งนี้สามารถดูรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ กกพ. ที่ www.erc.or.th

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีทั้งหมด 7 คน โดยจะถูกจับฉลากออกเมื่อทำงานครบวาระ 3 ปี โดย 3 คนที่ถูกจับสลากออกในครั้งนี้ คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ อย่างน้อย 1 ใน 3 คนที่จะสรรหาเข้ามาใหม่ จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ แทนนายพีระพงษ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดส่วนอีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่มีการจับฉลากออก แต่ กกพ.ที่เหลืออีก 4 คน จะครบวาระงาน 6 ปี และต้องสรรหา กกพ.เข้ามาใหม่มาทดแทนทั้ง 4 คน ซึ่งในการพ้นจากตำแหน่งไปครั้งละ3-4 คนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินงานของ กกพ.ต่อเนื่องต่อไปได้ไม่สะดุด

สำหรับคณะกรรมการสรรหา กกพ.3 คนใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 5.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 6.นายประเสริฐ ตปนียางกูร ผู้แทนสภาวิศวกรฯ 7.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 8.นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

Advertisment