เปิดรับข้อเสนอขอเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ วงเงิน 5.6 พันล้านถึง 18 พ.ค. 2563 นี้

- Advertisment-

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2563 ระหว่าง 28 เม.ย.-18 พ.ค. 2563 วงเงินรวม 5,600 ล้านบาท  แบ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับแผนเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,400 ล้านบาท และแผนพลังงานทดแทน 3,200 ล้านบาท ผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอได้ทาง เว็บไซต์ https://project.enconfund.go.th

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-18 พ.ค. 2563 ภายในเวลา 16.30 น. ภายใต้กรอบวงเงิน 5,600 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็นเงินในโครงการที่เกี่ยวกับแผนเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,400 ล้านบาท และแผนพลังงานทดแทน 3,200 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ https://project.enconfund.go.th

ทั้งนี้ ส.กทอ. ได้ออกประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2563 ที่ต้องการเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร สำหรับโครงการที่เคยยื่นมาในระบบตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯเมื่อ 28 เม.ย. 2563 ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น ให้ถือว่าการยื่นที่ผ่านมาถูกต้อง พร้อมเปิดรับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการรายใหม่ด้วย

- Advertisment -

โดยเงื่อนไขเบื้องต้น ต้องเป็นโครงการที่มีข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์สำหรับประกอบการพิจารณา แสดงผลประหยัดที่ถูกต้อง มีข้อมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน นอกจากนี้โครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จและจุดสิ้นสุดโครงการ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีรายงานและผลการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า50% มีความก้าวหน้าโครงการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 50% และกรณีโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนผลผลิตภาคการเกษตร ต้องเสนอแผนจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและแผนที่สามารถวัดผลเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างไร เป็นต้น

สำหรับวงเงินกองทุนฯ ได้มีการปรับลดตามมติการประชุมของคณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2563 โดยปรับลดวงเงินด้านแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,400 ล้านบาท และแผนพลังงานทดแทนจาก 4,700 ล้านบาท เหลือ 3,200 ล้านบาท

โดยกลุ่มแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. กลุ่มงานตามกฎหมาย 40 ล้านบาท 2.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม วงเงิน 200 ล้านบาท 3.กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ 300 ล้านบาท 4.กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร 320 ล้านบาท 5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 40 ล้านบาท และ6.กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 1,500 ล้านบาท

ส่วนแผนงานพลังงานทดแทน 3,200 ล้านบาท  แบ่งเป็น 1.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 200 ล้านบาท 2.กลุ่มงานสาธิต และต้นแบบ 600 ล้านบาท 3.กลุ่มงานสารสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร 300 ล้านบาท 4.กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2,100 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.