- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดเวทีเจาะลึกแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) 21 กันยายน 2565 นี้ ที่ BITECH กรุงเทพฯ ระหว่างการจัด 3 งานใหญ่ด้านพลังงาน Sustainable Energy Technology (SETA) 2022 งาน Solar+Storage Asia (SSA) 2022 และ Enlit Asia 2022 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปรายแนวทางและแผนการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero greenhouse gas emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

โดยภายใต้กรอบนโยบายของแผนพลังงานชาติที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดดังกล่าว กระทรวงพลังงานมีภารกิจตามแนวทาง 4D1E คือ Decarbonization: การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน Digitalization: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน Decentralization: การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน Deregulation: การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ และ Electrification: การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น การเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถึงร้อยละ 50 เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียวด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV การปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่ และการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) เป็นต้น โดยคาดว่าแผนพลังงานชาติฉบับล่าสุดนี้ จะสามารถประกาศใช้ได้ในปี 2566  

ทั้งนี้ ในงานเสวนาที่จะจัดขึ้นดังกล่าว จะมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน มาร่วมอภิปรายถึงแผนและนโยบายพลังงานชาติ กับทิศทางที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย โดยครอบคลุมแผนพลังงานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านน้ำมัน ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- Advertisment -

นอกจากนั้น ยังจะได้มีการพูดคุยถึงประเด็นบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนแผนนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยของหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากภาคพลังงาน โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการ เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน SETA 2022 และ SSA 2022 และผู้ร่วมจัดเสวนาแผนพลังงานแห่งชาติ คาดหวังว่าเวทีดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องแผนพลังงานชาติต่อภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่จะผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเสวนามากกว่า 200 คน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://setaasia.com/registration/

ข้อมูลเพิ่มเติม  SETA Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022  Enlit Asia 2022

Advertisment

- Advertisment -.