สื่ออุดรโชว์ผลงานคลิปวิดีโอ “ไผว่า.. ขยะไร้ค่า” เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า สร้างรายได้สู่ชุมชน

- Advertisment-

กลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีโชว์ไอเดียโดดเด่น ผลิตผลงานคลิปวิดีโอ เรื่อง “ไผว่า… ขยะไร้ค่า…” ชนะการประกวดผลิต content ออนไลน์ ในประเด็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ในกิจกรรมเวิร์คช็อป ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story)  ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ภายใต้โครงการดังกล่าว สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน จะได้ร่วมทำกิจกรรม โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ชุมชนโนนชัย 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชุมชนต้นแบบที่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและส่งต่อขยะให้แก่โรงไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า และนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ผลิตเป็นผลงานคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและน่าสนใจ โดยใช้หลักการเล่าเรื่อง (Story Telling) และเทคนิคคิดด้วยภาพที่ได้รับองค์ความรู้มาแล้วจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

- Advertisment -

 

ซึ่งการนำเสนอเนื้อหาเรื่องขยะผ่านผลงานคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สื่อออนไลน์ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแต่ละกลุ่ม เป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์ สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และสะท้อนแนวทางการจัดการปัญหาขยะของชุมชนที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล การทิ้งอย่างถูกวิธี การแปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ และการขายขยะให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

 

ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือเรื่อง “ไผว่า… ขยะไร้ค่า..” ของกลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ที่ต้องการชี้ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ที่สามารถสร้างประโยชน์และรายได้คืนกลับสู่ชุมชนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการขายเป็นขยะรีไซเคิล การทำน้ำหมักชีวภาพ และการนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าส่งกลับสู่ครัวเรือนต่าง ๆ ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

 

 

คลิปวิดีโอ เริ่มจากการตั้งประเด็นคำถามถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ พร้อมกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมทางสื่อออนไลน์ จนได้คำตอบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศได้ หากชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็จะสามารถขายขยะให้กับโรงไฟฟ้า ทำให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะยังมีการตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก Udon News ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 34,700 คน และนอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานภาพวาด “ขยะสร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมใจคัดแยก” ทางเฟซบุ๊ก Udon News เช่นกัน เพื่อเน้นย้ำว่าการคัดแยกขยะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนต่าง ๆ ได้ด้วยการร่วมใจกันคัดแยกและทิ้งให้ถูกวิธี ทำให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ดูผลงานผู้ชนะ :

https://web.facebook.com/UdonNews.III/videos/1241443646203063

https://web.facebook.com/UdonNews.III/photos/a.485610154893215/3310682145719321/

#WasteSideStory #WastetoEnergy #WasteSideStoryCamp #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Advertisment

- Advertisment -.