สนพ.เตรียมประชาพิจารณ์แผนพีดีพีฉบับใหม่ ภายในเดือนเมษายน นี้

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เตรียมเปิดประชาพิจารณ์แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ เดือน เม.ย. 2567 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ผนึกรวมในแผนพลังงานชาติเดือน ก.ย. 2567 ต่อไป คาดปริมาณไฟฟ้าปี 2580 สูงกว่าปัจจุบัน 2 เท่า พร้อมรักษาระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงเกินไป เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ฉบับใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วย 5 แผนสำคัญ ได้แก่ 1.แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 3.แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 4.แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ 5. แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) โดยคาดว่า ทั้ง 5 แผน จะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2567 นี้ เพื่อนำมาประกอบเข้าสู่แผนพลังงานชาติ และเปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 นี้ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เดือน ก.ย. 2567 พิจารณาก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติต่อไป

สำหรับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ แผน PDP ฉบับใหม่ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อให้ไทยบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ.2065 โดยที่สำคัญจะพยายามรักษาอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผน 20 ปี ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปัจจุบัน หรือ ประมาณกว่า 4 บาทต่อหน่วย และคาดว่าช่วงปลายแผนปี พ.ศ. 2580 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าปัจจุบันถึง 2 เท่า โดยปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5.4 หมื่นเมกะวัตต์

- Advertisment -

“ค่าไฟฟ้าในแผน PDP ฉบับใหม่ จะต้องเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต้นทุนในช่วงเวลานั้น หรือ รักษาอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ซึ่งต้องยอมรับว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซธรมมชาติจะปรับสูงขึ้นจากอดีต”

ทั้งนี้สัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในแผน PDP ฉบับใหม่ จะพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนสูงกว่า 50% ก๊าซฯ ประมาณ 30-40% ไฮโดรเจน 5-20% เป็นต้น ซึ่งในส่วนของไฮโดรเจน คาดว่าจะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2578 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ 

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผน PDP ยังคงคำนึงถึงหลักการสำคัญใน 3 ด้าน คือ 1. ความมั่นคงทางพลังงาน 2.ราคาพลังงานที่เข้าถึงได้ และ 3.ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Advertisment