สนพ. ร่วม กฟภ.–กฟผ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด” จ.อยุธยา แนะประชาชนเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินหน้าจัดสัมมนาต่อเนื่องไปที่ จ. อยุธยา ในหัวข้อ  “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” โดยเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมให้ความรู้ พร้อมแนะประชาชนเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ

ภายในงานสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดนับเป็นระบบการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าของประเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นมากในอนาคต วันนี้เรามองถึงการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชนในการเป็นผู้ใช้พลังงาน แต่ในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผู้ซื้อพลังงานกลายเป็นผู้ผลิตพลังงานและขายพลังงานได้เองหรือที่เรียกกันว่า Prosumer ซึ่งขณะนี้ภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟส่วนนี้ด้วย และเชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

นางสาวแพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนพ. กล่าวว่า ปัจจุบัน ภาคพลังงานเข้าสู่ยุค Disruptive Technology ตัวอย่างเช่น ประชาชนสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเองภายในบ้านผ่านระบบ Home Energy Management System  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดที่กระทรวงพลังงานกำหนดเป้าหมายระยะยาวภายใน 20 ปีนั้น ขณะนี้อยู่ในแผนระยะสั้น (พ.ศ.2560 -2564) เป็นช่วงของการค้นคว้าทดลองทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) ด้วย

- Advertisment -
นางสาวแพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง

ดร.ฐิติพร สังข์เพชร หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยถึงแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดว่า ได้พัฒนากริดเพื่อให้ยืดหยุ่นต่อพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบมากขึ้น ทั้งยังสนับสนุนให้ประชาชนได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และให้ศึกษาเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงาน หากเหลือใช้ก็สามารถขายเข้าระบบการไฟฟ้าฯได้ ทั้งนี้ กฟผ. มีโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานของ กฟผ. ที่จะเป็นระบบสมาร์ทกริด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2564 จะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี เป้าหมายคือจะให้เป็นต้นแบบด้านพลังงานของเพื่อนบ้านด้วย

ดร.ฐิติพร สังข์เพชร

นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า หนึ่งธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในตลาดพลังงานไฟฟ้าคือ ผู้ที่จะมาดูแลจัดการซื้อขายพลังงาน หากในอนาคตมีการผลิตไฟใช้เองและเหลือใช้เพื่อขายคืน จะเห็นได้ว่าภาครัฐนั้นสนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชน ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันคือ มีคุณภาพ สะอาด และราคาถูก ในอนาคตเมื่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความชาญฉลาดขึ้น การบริหารจัดการด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ เราจะได้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นในระบบอีกมากมาย

นายทรงวุฒิ ขันดี

ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เพื่อสร้างความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกระจายความรู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ได้เพิ่มขึ้น พร้อมขยายต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.