- Advertisment-

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายแบบมุ่งเป้าและการให้บริการข้อมูลภาครัฐที่มีความโปร่งใส

กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ข้อมูลพลังงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงาน กลุ่มธุรกิจพลังงาน ภาคการศึกษา ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศได้ 

ทั้งนี้ สนพ. ได้วางแนวทางที่เป็น Road Map ในการพัฒนาศูนย์ NEIC ออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ 1 (ปี 2564-2566) ซึ่งในปี 2564 นี้ สนพ. ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      เพื่อเชื่อมต่อระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ

- Advertisment -

สำหรับระยะที่ 2 (ปี 2567-2569) จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอกกระทรวงพลังงาน พัฒนาบุคลากรภายในด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการมุ่งสู่แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และระยะที่ 3 (ปี 2570-2579) นั้น จะเป็นการเชื่อมโยงคลังข้อมูลแห่งชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ รวมไปถึงสามารถสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความโปร่งใสให้สังคมเชื่อถือ ในการบริหารกิจการพลังงานของรัฐบาล

ศูนย์ NEIC จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่จะสามารถช่วยประชาชนให้มีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงานได้ดีขึ้นและทันสถานการณ์ ตลอดจนการนำ Big Data มาใช้กับเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่นนี้ ซึ่งจะสามารถวางแนวทางนโยบายและมาตรการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับวิถีแบบใหม่ หรือ New Normal ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง สนพ. เชื่อมั่นว่าการนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อเสนอการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลด้านพลังงานเพิ่มเติมได้ที่ http://neic.eppo.go.th

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

#สนพ

#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน

Advertisment

- Advertisment -.