รู้จัก IEEE PES กับงานใหญ่ประจำปี Dinner Talk 2021 ความคาดหวังด้านไฟฟ้าและพลังงานหลังยุคโควิด

- Advertisment-

รู้จัก IEEE PES กับงานใหญ่ประจำปี IEEE PES Dinner Talk 2021 “ความคาดหวังด้านไฟฟ้าและพลังงานหลังยุคโควิด ด้วยสุนทรียสนทนากับผู้ว่าการการไฟฟ้าชุดใหม่ ( Post-COVID Expectations: A Power and Energy Dialogue with New Governors of Electric Utilities ) ”

คนในวงการพลังงานต้องไม่พลาดงานใหญ่ที่จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ( “IEEE POWER & ENERGY SOCIETY (THAILAND) โดยงาน IEEE PES Dinner Talk 2021 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 21.15 น. ที่ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผู้จัดงานนั้นมีวัตถุประสงค์ ที่อยากจะแชร์ข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์​ พันธ์มีเชาว์​ รองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายพลังงานไทย” พร้อมด้วยการเสวนาหัวข้อ “ความคาดหวังด้านไฟฟ้าและพลังงานหลังยุคโควิด ด้วยสุนทรียสนทนากับผู้ว่าการการไฟฟ้าชุดใหม่ (Post-COVID Expectations: A Power and Energy Dialogue with New Governors of Electric Utilities)” โดย 3 ผู้ว่าการการไฟฟ้า​ อันประกอบด้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)​ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศุภชัย เอกอุ่น

- Advertisment -

ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่วิศวกรที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 4 รางวัล อีกด้วย โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและด้านเทคนิค เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และวิศวกรไทย ต่อไป

รู้จักงานที่ทาง IEEE PES แล้ว เลยอยากจะย้อนเรื่องให้รู้จักกับ IEEE PES ด้วยว่า การจัดตั้งสมาคมแห่งนี้ขึ้นมา ก็ด้วยวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ประกอบด้วย


1) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ทั้งแขนงไฟฟ้ากำลัง (Power Engineering) การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน (Power Development from Alternative and Renewable Energy) การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware Engineering) ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware and Software Applications) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Computer and Communication) ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้านอินเตอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud System) ด้านการประยุกต์ใช้บล็อกเชน (Blockchain Application) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบผลิต ส่ง จำหน่ายไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

3) เพื่อเป็นสาขาประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) เป็น Chapter ของ IEEE ซึ่งเป็นสมาคมที่ทั้งเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ทําหน้าที่จัดสัมมนา การบรรยายทางวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมของ IEEE ในด้านเทคนิค (Professional Activity) และด้านการศึกษา (Educational Activity) และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรวมทั้ง IEEE PES Distinguished Lecturer มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

และ 4) เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานกับองค์การหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) องค์การซีเกรฝ่ายไทย (CIGRE Thailand) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน องค์กรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาที่สอนและวิจัยด้านการไฟฟ้าและพลังงาน สมาคมวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปัจจุบัน IEEE PES มี นายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นนายกสมาคม

Advertisment