รู้จักศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน

- Advertisment-

ย้อนหลังไปเมื่อ 2 ปีก่อน หรือ ปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการฐานข้อมูลกิจการไฟฟ้าทั้งหมด  โดยเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทน ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในขณะที่นโยบายการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศนั้นมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโซลาร์เซลล์ พลังงานลม และพลังงานจากชีวมวล จึงเป็นที่มาของ การตั้ง “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน” ภายใต้แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

“ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน” ที่ตั้งขึ้นมานั้น มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะจากพลังงานทดแทน ที่จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือ “Disruptive technology” ที่รูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป ควบคู่กับการใช้ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หรือมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะขายเข้าระบบ (Prosumer) ซึ่งจะเป็นที่นิยมมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อระบบผลิตไฟฟ้าโดยรวม

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้เริ่มสร้างฐานข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ ตั้งแต่ปี 2559-2560 รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลแบบ Near Real Time พร้อมกำหนดมาตรฐานการจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้า และรายงานการผลิตไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงพัฒนา Mobile Application ที่ใช้เวลาพัฒนา 2 ปี จนถึงปัจจุบัน 2561 แอพพลิเคชั่นกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในชื่อ ERC Thailand ที่เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าไปค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านไฟฟ้า เช่น แผนที่ตั้งสำนักงาน กกพ.ประจำเขต ข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าฐานและค่า Ft ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบ Real Time และข้อมูล Peak รวมถึงอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็นต้น

- Advertisment -
บางส่วนของข้อมูลที่แสดงบนแอพพลิเคชั่น ERC Thailand

นอกจากนั้น สำนักงาน กกพ.จะเพิ่มเติมการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสำหรับการกำกับมาตรฐานความมั่นคงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปิดเสรีกิจการก๊าซฯ ตามข้อกำหนดการเปิดให้ใช้ หรือ เชื่อมต่อสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หรือ TPA Code

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ สำนักงาน กกพ. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงานอีกประการหนึ่ง คือ การจัดทำฐานข้อมูล Big data ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องของไฟฟ้า โดยสำนักงาน กกพ. กำหนดแนวทางการจัดทำ Data Analytic ด้านพลังงาน ดังนี้

  1. Data Management หรือ การจัดการข้อมูล ที่จะรวบรวมข้อมูลโรงไฟฟ้า ข้อมูลปริมาณไฟฟ้ารายภาค และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าเชิงพื้นที่
  2. Data Analytic platform หรือ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้า ด้วย Business Intelligence (BI) และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าแบบ Near Real Time และ
  3. Human Resources Management หรือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะนำนักวิเคราะห์เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล Big data ให้มีความแม่นยำและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

ในปี 2563 สำนักงาน กกพ. ตั้งเป้าว่าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน จะมีฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. การผลิตไฟฟ้าของเอกชน (IPP/SPP) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนที่เหลือเข้าระบบ (Prosumer) รวมถึงข้อมูลก๊าซธรรมชาติ ผ่านระบบ TPA code ของ ปตท. ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซฯของประเทศ ภายใต้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisment