ม.44 ตั้งกกพ.ชุดใหม่ทั้ง 7คน”เสมอใจ”นั่งประธาน

- Advertisment-

คำสั่ง คสช.ม.44 ตั้ง กกพ.ยกชุด 7คน “เสมอใจ ศุขสุเมฆ “นั่งประธาน ในขณะที่ยังมีตัวแทนจากอดีตผู้บริหารของ  กฟผ.  ปตท. และสภาพัฒน์ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2561 กำหนดวาระดำรงตำแหน่ง6ปี และครบ3ปี จับสลากออก3คน ตามกระบวนการสรรหาภายใต้พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน 2550

ราชกิจานุเบกษา ลงวันที่ 14ก.ย.2561 เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 14/2561 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ซึ่งเป็นไปตามอำนาจ ความในมาตรา  265  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ มาตรา  44  ของรัฐธรรมนูญแห่งรา  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557

โดยรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง7 คนซึ่งเป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดประกอบด้วย

- Advertisment -

1นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการ

2. นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  กรรมการ

3.นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ กรรมการ

4.นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน  กรรมการ

5.นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการ

6.นายสหัส  ประทักษ์นุกูล กรรมการ

7.นางอรรชกา  สีบุญเรือง  กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  คือหลังจากที่ประกาศเผยแพร่คำสั่งในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตำมกฎหมายว่าด้วย การประกอบกิจการพลังงาน  และเมื่อครบกำหนด3 ปีให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่งจำนวน3 คนโดยวิธีจับสลาก  และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน  และให้มีการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ พลังงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า คำสั่งคสช.ฉบับดังกล่าว ถือเป็นการทำให้ คณะกรรมการกกพ.ทั้ง7 คนกลับมาใช้กระบวนการสรรหา ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6ปี และเมื่อครบ3 ปี ต้องจับสลากออก 3คน หลังจากที่ การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนหน้านี้ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 95/2557 นั้นไม่ได้เขียนกำหนดถึงวาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งที่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาในการตีความข้อกฎหมาย

สำหรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ นั้น ส่วนใหญ่ต่างมีประสบการณ์ในเรื่องของพลังงาน  โดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  นั้น เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน และเกษียณอายุราชการ ก่อนที่จะมานั่ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) ในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน และลาออกจากตำแหน่งล่วงหน้าไม่นาน ก่อนที่จะมีคำสั่ง คสช. แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   ส่วนกรรมการคนอื่น เช่น นางอรรชกา  สีบุญเรือง  ก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์    นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ ก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือสภาพัฒน์    นายสหัส  ประทักษ์นุกูล เป็นอดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) หรือ  เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกฟผ.    นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน เป็นอดีต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)    ส่วน นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  เป็นอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  เป็นอดีตโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

Advertisment

- Advertisment -.