ม.44 ตั้งกกพ.ชุดใหม่ทั้ง 7คน”เสมอใจ”นั่งประธาน

คำสั่ง คสช.ม.44 ตั้ง กกพ.ยกชุด 7คน “เสมอใจ ศุขสุเมฆ “นั่งประธาน ในขณะที่ยังมีตัวแทนจากอดีตผู้บริหารของ  กฟผ.  ปตท. และสภาพัฒน์ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2561 กำหนดวาระดำรงตำแหน่ง6ปี และครบ3ปี จับสลากออก3คน ตามกระบวนการสรรหาภายใต้พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน 2550

ราชกิจานุเบกษา ลงวันที่ 14ก.ย.2561 เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 14/2561 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ซึ่งเป็นไปตามอำนาจ ความในมาตรา  265  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ มาตรา  44  ของรัฐธรรมนูญแห่งรา  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557

โดยรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง7 คนซึ่งเป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดประกอบด้วย

1นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการ

2. นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  กรรมการ

3.นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ กรรมการ

4.นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน  กรรมการ

5.นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการ

6.นายสหัส  ประทักษ์นุกูล กรรมการ

7.นางอรรชกา  สีบุญเรือง  กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  คือหลังจากที่ประกาศเผยแพร่คำสั่งในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตำมกฎหมายว่าด้วย การประกอบกิจการพลังงาน  และเมื่อครบกำหนด3 ปีให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่งจำนวน3 คนโดยวิธีจับสลาก  และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน  และให้มีการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ พลังงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า คำสั่งคสช.ฉบับดังกล่าว ถือเป็นการทำให้ คณะกรรมการกกพ.ทั้ง7 คนกลับมาใช้กระบวนการสรรหา ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6ปี และเมื่อครบ3 ปี ต้องจับสลากออก 3คน หลังจากที่ การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนหน้านี้ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 95/2557 นั้นไม่ได้เขียนกำหนดถึงวาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งที่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาในการตีความข้อกฎหมาย

สำหรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ นั้น ส่วนใหญ่ต่างมีประสบการณ์ในเรื่องของพลังงาน  โดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  นั้น เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน และเกษียณอายุราชการ ก่อนที่จะมานั่ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) ในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน และลาออกจากตำแหน่งล่วงหน้าไม่นาน ก่อนที่จะมีคำสั่ง คสช. แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   ส่วนกรรมการคนอื่น เช่น นางอรรชกา  สีบุญเรือง  ก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์    นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ ก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือสภาพัฒน์    นายสหัส  ประทักษ์นุกูล เป็นอดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) หรือ  เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกฟผ.    นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน เป็นอดีต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)    ส่วน นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  เป็นอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  เป็นอดีตโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต