มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกปี63

- Advertisment-

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

เมื่อเร็วๆนี้ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90” ให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในงานพิธีมอบรางวัลฯและทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisment -

โดยมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 142 ปี อยู่คู่การเติบโตมากับประเทศไทย ทำให้ผู้บริหารแต่ละรุ่นต่างมีความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ  บี.กริม จึงได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนั้น  ทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มในปี 2562 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการพยาบาลและการสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย  สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.