กระทรวงพลังงาน แจง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR” ในแผน PDP ใหม่ พร้อมเปิดรับฟังความเห็น เม.ย. 2567 นี้

N4032
- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมบรรจุ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR” ไว้ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ PDP ฉบับใหม่ ให้ประชาชนร่วมพิจารณาในการรับฟังความเห็นเดือน เม.ย. 2567 นี้ ระบุรายละเอียดเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 70-350 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ เมื่อหมดอายุใช้งานจะส่งคืนผู้ผลิตทันที เชื่อเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ปลอดภัยสูง เหตุบรรจุในแผน PDP เพื่อเป็นทางเลือกผลิตไฟฟ้าสะอาด สร้างความมั่นคงพลังงาน ราคาถูก และใช้ศึกษาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต   

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของไทย (PDP) ฉบับใหม่ เบื้องต้นจะมีการบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (Small Modular Reactor : SMR) ไว้ในช่วงปลายแผน PDP ภายในปี 2580  เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าของไทย และเป็นการศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามร่างแผน PDP ที่บรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR ดังกล่าวจะต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในเร็วๆ นี้ ดังนั้นหากประชาชนไม่ยอมรับ ทางกระทรวงพลังงานพร้อมจะนำกลับมาพิจารณาหลังการเปิดรับฟังความเห็นแล้ว

สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิตประมาณ 70-350 เมกะวัตต์เท่านั้น โดยประกอบสำเร็จรูปเรียบร้อยมาจากโรงงาน และสามารถนำมาวางใช้งานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้าได้ทันที โดยตลอดการใช้งาน 20 ปีไม่ต้องเปิดฝาครอบใดๆ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิง จึงปลอดภัยจากปัญหาการรั่วไหลของรังสี และเมื่อหมดอายุการใช้งานก็จะส่งคืนกลับไปยังประเทศผู้ผลิตทันที

- Advertisment -

ทั้งนี้ขนาดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor) จะมีขนาดเล็กประมาณ 2-3 เมตรเท่านั้น และสามารถนำมาจัดวางได้หลายเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าตามปริมาณที่ต้องการ ปัจจุบันมีประเทศผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้ง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหรัฐฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจะจัดซื้อมาใช้งานนั้น จะต้องมีสัญญาที่รัดกุมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีอย่างเข้มงวด       

อย่างไรก็ตามในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ประเทศผู้ผลิตให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีการทดสอบการถูกชนโดยเครื่องบิน รวมถึงการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆ แล้ว ซึ่งอุปกรณ์มีความแข็งแรงและปลอดภัย ไม่สามารถถอดแกะอุปกรณ์สำเร็จรูปของเครื่องผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR ได้โดยง่าย

สำหรับประเทศไทยสนใจที่จะบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยี SMR ไว้ในแผน PDP ดังกล่าว เนื่องจากไทยมีการจัดทำแผน PDP ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้น ตามเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2608

โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR จะเป็นโรงไฟฟ้าทางเลือกให้ไทยได้ศึกษาและเตรียมพร้อมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต และสอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าสะอาด ไม่ปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีราคาถูกและใช้ได้ยาวนาน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศได้ นอกจากนี้ในส่วนของราคาค่าไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ยังมีราคาถูก เช่น ในสหรัฐฯ ราคาค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อหน่วย เป็นต้น   

สำหรับแผน PDP ฉบับใหม่ เตรียมจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต้นเดือน เม.ย. 2567 นี้ เบื้องต้นจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ กทม. ก่อน ส่วนต่างจังหวัดกำลังพิจารณาจัดเปิดรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นจะนำแผน PDP มาปรับปรุงอีกครั้ง ก่อนนำไปรวมกับแผนพลังงานชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือน ก.ย. 2567 ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.