พลังงาน กางแผนเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปี 65 กว่า 1,000 เมกะวัตต์

หมายเหตุ: ภาพประกอบโดย ENC...ไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุ
- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน กางแผนเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนปี 2565 รวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ระบุไทม์ไลน์ไตรมาสแรกปี 2565 เปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม ส่วนไตรมาส 3 เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯอีก 400  เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกำหนดเปิดรับซื้อ 200 เมกะวัตต์ แต่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาช่วงเวลารับซื้อ เตรียมชงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)พิจารณาอนุมัติต่อไป

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยกำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้เบื้องต้นจะเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จำนวน 2,000-3,000 เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2565-2573 โดยโครงการแรกที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะเริ่มในไตรมาสแรกของปี 2565 นี้ ส่วนปริมาณเท่าไหร่นั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  

นอกจากนี้จะเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนอีก 200 เมกะวัตต์ เป็นเฟสที่ 2 ระหว่างไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 ของปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเฟสแรก ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) โดยทั้ง 2 เฟสรวมเป็นการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ในปี 2565 นี้

- Advertisment -

ส่วนโครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมนั้น ก็จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าเช่นกันในปริมาณ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเปิดรับซื้อในช่วงเวลาใด

และโครงการสำคัญที่กระทรวงพลังงานจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2565 อีกประเภทคือ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าประเภทชีวมวลเป็นหลัก จำนวน 400 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 เช่นกัน

โดยโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวนั้น รวมประมาณกว่า 1,000 เมกะวัตต์  ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)อยู่ระหว่างทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจนและกำหนดราคาที่เหมาะสมใหม่ จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเมื่อ กพช.เห็นชอบแล้วจะส่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป  

อย่างไรก็ตามเหตุที่มีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวในปริมาณมาก เกิดจากการปรับแผนPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการปรับปรุงแผนการรับซื้อไฟฟ้าในช่วง 10 ปี(พ.ศ.2564 -​2573) ข้างหน้า ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกที่ต้องการลดปัญหาโลกร้อน และเป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ไทยให้ไว้ในการประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ที่กำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050 หรือปี พ.ศ.2593

Advertisment

- Advertisment -.