ผู้จัดการฯ กองทุนอนุรักษ์คนใหม่ เริ่มจัดทัพตั้งทีมบริหาร 6 ตำแหน่ง มีผู้เข้าชิงถึง 23 ราย

- Advertisment-

ผู้จัดการฯ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคนใหม่ เตรียมจัดทัพตั้งทีมงานบริหาร 6 ตำแหน่ง พร้อมประกาศ 23 รายชื่อเข้าชิง ในตำแหน่งรองผู้จัดการฯ 1 ตำแหน่ง และทีมบริหารด้านต่างๆ อีก 5 ตำแหน่ง กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกในวันที่ 19 ก.ค. 2566 นี้  ขณะที่เงินกองทุนฯ ล่าสุดเหลืออยู่  12,986.20 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า หลังจากที่ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช คว้าตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ก็ได้เริ่มปฏิบัติงานแรกด้วยการเตรียมแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ 1 ตำแหน่ง และทีมงานบริหารอีก 5 ตำแหน่ง เพื่อมาบริหารงานกองทุนฯ ร่วมกัน

โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ (ด้านบริหาร) และระดับชำนาญการพิเศษ รวม 6 ตำแหน่ง มีผู้เข้าแข่งขันชิงตำแหน่งถึง 23 ราย โดยจะเริ่มสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ก.ค. 2566 โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่

- Advertisment -

1.ตำแหน่งรองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (ด้านบริหาร) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 7 คน คือ

            นาย เอกรินทร์    วาสนาส่ง

            นาย อัมรินทร์     วงษ์พันธุ์

            นาย ชวภณ        ธนวัชณรงค์

            นาย พรชัย         จิรกุลไพศาล

            นาย เที่ยงทน      คำภิเดช

            นาย สุภกิณห์      สมศรี

            นาย ฐาปกรณ์    มีเดช

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (บริหารทั่วไป) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 5 คน คือ

            นายสมชาย        นุชธานี

            น.ส.จงกลนี         สายะบุตร

            นาง วันลักษณ์มี  คล้ายแต๋

            นาย อภิวัฒน์      ภูมิวรัตน์

            นาง ศศิกานต์     ทองลิ่ม

3. ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ (กฎหมายและระเบียบ) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 คน คือ

            น.ส.ศิริขวัญ        ทรัพย์ผล

            นาย รัฐกานต์     วิชัยดิษฐ

            น.ส.อมรรัตน์      สติภา

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นโยบายและแผนกองทุน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพียง 1 คน คือ

            นาย อัครเดช     วิเศษนคร

5.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (จัดการเงินกองทุน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 คน คือ

            น.ส.อุชุตา          พรหมดวง

            น.ส.กัญญ์ปภัส    สิงหา

            นาย เกียรติศักดิ์ เขื่อนแก้ว

และ6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ประเมินผลและรายงาน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 คน คือ

            นาย อุดมศักดิ์    ชื่นล้อม

            น.ส.ทวิธนาฒย์   ดีคราม

            นาย กอบกฤต    ชูนวพันธ์

            นาง วิรงรอง       แสงเดือน

อย่างไรก็ตามตำแหน่งทั้งหมดดังกล่าวได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ 26 ส.ค. 2565 หรือเกือบ 1 ปี ตั้งแต่สมัย นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ก่อนจะขอลาออกไปเมื่อเดือน ม.ค. 2566 และภายหลังนายรัฐฉัตร ผู้จัดการฯ คนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งทีมบริหารขึ้นมาทันที

สำหรับภาพรวมฐานะของกองทุนฯ ที่สรุปโดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566  กองทุนฯ มีเงินคงเหลือรวม 12,986.20 ล้านบาท  จากในอดีตที่เคยมีวงเงินสูงสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 อยู่ที่ 41,874 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุดกองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท