ผู้จัดการฯ กองทุนอนุรักษ์คนใหม่ เริ่มจัดทัพตั้งทีมบริหาร 6 ตำแหน่ง มีผู้เข้าชิงถึง 23 ราย

- Advertisment-

ผู้จัดการฯ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคนใหม่ เตรียมจัดทัพตั้งทีมงานบริหาร 6 ตำแหน่ง พร้อมประกาศ 23 รายชื่อเข้าชิง ในตำแหน่งรองผู้จัดการฯ 1 ตำแหน่ง และทีมบริหารด้านต่างๆ อีก 5 ตำแหน่ง กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกในวันที่ 19 ก.ค. 2566 นี้  ขณะที่เงินกองทุนฯ ล่าสุดเหลืออยู่  12,986.20 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า หลังจากที่ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช คว้าตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ก็ได้เริ่มปฏิบัติงานแรกด้วยการเตรียมแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ 1 ตำแหน่ง และทีมงานบริหารอีก 5 ตำแหน่ง เพื่อมาบริหารงานกองทุนฯ ร่วมกัน

โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ (ด้านบริหาร) และระดับชำนาญการพิเศษ รวม 6 ตำแหน่ง มีผู้เข้าแข่งขันชิงตำแหน่งถึง 23 ราย โดยจะเริ่มสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ก.ค. 2566 โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่

- Advertisment -

1.ตำแหน่งรองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (ด้านบริหาร) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 7 คน คือ

            นาย เอกรินทร์    วาสนาส่ง

            นาย อัมรินทร์     วงษ์พันธุ์

            นาย ชวภณ        ธนวัชณรงค์

            นาย พรชัย         จิรกุลไพศาล

            นาย เที่ยงทน      คำภิเดช

            นาย สุภกิณห์      สมศรี

            นาย ฐาปกรณ์    มีเดช

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (บริหารทั่วไป) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 5 คน คือ

            นายสมชาย        นุชธานี

            น.ส.จงกลนี         สายะบุตร

            นาง วันลักษณ์มี  คล้ายแต๋

            นาย อภิวัฒน์      ภูมิวรัตน์

            นาง ศศิกานต์     ทองลิ่ม

3. ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ (กฎหมายและระเบียบ) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 คน คือ

            น.ส.ศิริขวัญ        ทรัพย์ผล

            นาย รัฐกานต์     วิชัยดิษฐ

            น.ส.อมรรัตน์      สติภา

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นโยบายและแผนกองทุน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพียง 1 คน คือ

            นาย อัครเดช     วิเศษนคร

5.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (จัดการเงินกองทุน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 คน คือ

            น.ส.อุชุตา          พรหมดวง

            น.ส.กัญญ์ปภัส    สิงหา

            นาย เกียรติศักดิ์ เขื่อนแก้ว

และ6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ประเมินผลและรายงาน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 คน คือ

            นาย อุดมศักดิ์    ชื่นล้อม

            น.ส.ทวิธนาฒย์   ดีคราม

            นาย กอบกฤต    ชูนวพันธ์

            นาง วิรงรอง       แสงเดือน

อย่างไรก็ตามตำแหน่งทั้งหมดดังกล่าวได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ 26 ส.ค. 2565 หรือเกือบ 1 ปี ตั้งแต่สมัย นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ก่อนจะขอลาออกไปเมื่อเดือน ม.ค. 2566 และภายหลังนายรัฐฉัตร ผู้จัดการฯ คนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งทีมบริหารขึ้นมาทันที

สำหรับภาพรวมฐานะของกองทุนฯ ที่สรุปโดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566  กองทุนฯ มีเงินคงเหลือรวม 12,986.20 ล้านบาท  จากในอดีตที่เคยมีวงเงินสูงสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 อยู่ที่ 41,874 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุดกองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.