ปี63ปตท.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าอีก600ไร่ที่คุ้งบางกะเจ้า

- Advertisment-

ปตท.และภาคีเครือข่ายพันธมิตร พร้อมเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าอีก600ไร่ในคุ้งบางกะเจ้าในแผนงานปี2563 หลังจากที่ปี2562ดำเนินการไปแล้ว 400 ไร่ ในขณะที่การดำเนินการด้านอื่นๆอาทิการส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวยั่งยืน  การพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม การจัดการขยะ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่13 ก.พ. 2563  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานงานแถลงข่าว “1 ปี แห่งการขับเคลื่อนงาน และก้าวต่อไปของการสานพลังโครงการ OUR Khung BangKachao” โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  โดยภายในงานมีการจัดเสวนาโชว์ไฮไลท์การดำเนินงานที่ผ่านมา 1 ปี พร้อมเผยถึงแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าในปี 2563 โดยมี นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายกมลนัย ชัยเฉนียน ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม นายณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ประธานคณะทำงานด้านการจัดการขยะ พร้อมด้วยนายสมาน เสถียรบุตร และนางอาภรณ์ พานทอง ผู้แทนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมเสวนา

- Advertisment -

นอกจากนี้ ภายในงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ยังได้ทำพิธีส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ให้แก่ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท. กับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้ภายใต้แนวยุทธศาสตร์การพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบคืนให้   กรมป่าไม้เพื่อดูแลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ดร.สุเมธฯ กล่าวว่า “1 ปีที่ผ่านมาของโครงการ OUR Khung BangKachao มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานแบบสานพลังร่วมกันระหว่างองค์กรชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาทั้ง 6 ด้าน รวมถึงมีคณะทำงานด้านอำนวยการและสื่อสารที่เชื่อมประสานทุกคณะ บูรณาการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วม (Shared Goal) ในการมุ่งสู่การยกระดับและพัฒนาพื้นที่ ”คุ้งบางกะเจ้า” ให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ หรือ Green Growth  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566)

โดยในปี 2563 โครงการฯ ยังคงเดินหน้าการทำงานให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อรักษาให้พื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” คงความเป็นอัตลักษณ์ที่ทั้งคนไทยและชาวโลกชื่นชม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่คนไทยและชาวต่างประเทศอยากมาเยี่ยมเยือนตลอดไป

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอ ปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของ
คณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯ โดยร่วมมือกับคณะทำงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรที่ร่วมสนับสนุน ในปี2562 ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าบนพื้นที่ราชพัสดุระยะแรกแล้ว 107 แปลง รวม 400 ไร่ โดยเป็นการปลูกไม้ป่า ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจระยะสั้น รวมกว่า 13,000 ต้น

ทั้งนี้ต้นไม้ที่ทำการปลูกใน 15 ปี จะสามารถดักจับฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้กว่า 19,000 กิโลกรัม/ปี ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอน/ปี และปล่อยออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการมนุษย์ได้ 27,000 คน/ปี และสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท

สำหรับแผนงานปี 2563 คณะทำงานมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนแปลงราชพัสดุ 300 ไร่ และพื้นที่เกษตรส่วนบุคคล 300 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 600 ไร่ และยังคงติดตามบำรุงรักษาพื้นที่ 400 ไร่ที่ดำเนินการไปแล้วเพื่อมุ่งรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้ครบ 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะทำงานด้านอำนวยการและสื่อสาร โครงการ OUR Khung BangKachao มีการรายงานความคืบหน้า ด้านอื่นๆ โดยในคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ที่มี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานฯ ได้มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ชาวคุ้งบางกะเจ้า    ได้แก่ งานเปิดวิถีชุมชน…คนคุ้งบางกะเจ้า, งาน Taste of Our Khung BangKachao รวมทั้งนำพาชุมชนออกสู่สายตาชาวโลกในงานประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่และให้ชุมชนรวมมากกว่า 1.5 ล้านบาท

ส่วนคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างตำบล จำนวน 2 เส้นทาง รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละตำบล เปิดตัวคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม…ที่คุ้งบางกะเจ้า) และเปิดตัว 6 เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละตำบลให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในมุมมองใหม่ ๆ ของคุ้งบางกะเจ้า ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นคนดีในสังคม รวมถึงสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้ง 5 ด้าน ผ่านกิจกรรมอาทิ โครงการ “ตะโกน โยน ยื่น” เด็กไทยไม่จมน้ำ โครงการเสริมทักษะการออม โครงการไฟไม่ไหม้ โครงการปราชญ์ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ประจำโรงเรียน โครงการ Chang Mobile Football Clinic โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมหลักสูตร STEM โครงการยกระดับทางการเรียน O-NET เป็นต้น

คณะทำงานด้านการจัดการขยะ โดยมี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯ ได้พัฒนาจุดรวบรวมขยะ ณ วัดจากแดง ซึ่งสามารถรวบรวมจัดเก็บขยะ Recycle ได้มากกว่า 54 ตัน สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ 126 tCO2e เทียบเท่ากับต้นไม้ 14,030 ต้น พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,028,700 บาท ตลอดจนมีการจัดแผนอบรมความรู้การจัดการขยะครบวงจร สำหรับแผนงานสำคัญปี 2563 จะพัฒนาจุดรวบรวมและจัดการขยะอินทรีย์และขยะ Recycle (Zero Waste Hub) จัดตั้ง Zero Waste Hub และต่อยอดโมเดลการจัดการขยะอินทรีย์ (Ogafeed) จากโครงการ Waste Runner พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะ ณ วัดจากแดง รวมถึงพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน Zero Waste ต่อไป

และ คณะทำงานด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง โดยมี มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฯ ดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เก็บกักน้ำในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ พัฒนาพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานแบบร่องสวนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรอย่างยั่งยืน

จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้โครงการฯ  ได้เชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ อันจะส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่เติบโตแข็งแรง เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน และรักษาให้ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศต่อไป

cof

Advertisment

- Advertisment -.