ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผอ. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุคุณสมบัติสำคัญ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหรือเทียบเท่า ในหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาชน หรือ ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาคเอกชน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เม.ย. ถึง 22 พ.ค.2563

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.