ปตท. จับมือ ศิริราช – มจธ. เร่งวิจัยนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากวัสดุไบโอเซลลูโลส

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

ปตท. จับมือ ศิริราช – มจธ. เร่งวิจัยนวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังรักษายาก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ของคนไทย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ซ้าย) และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังรักษายากที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ จากความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส ภายใต้แบรนด์ Innaqua ของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ที่ได้ริเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ จนถึงการผลิตได้จริงเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ Innaqua และกระบวนการผลิต ให้ครอบคลุมการใช้งานกับบาดแผลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและให้มีความสามารถพิเศษในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และสมานบาดแผลไปในตัว เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม สร้างความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisment