ปตท.จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ ลดภาระต้นทุนให้เกษตรกร

- Advertisment-

ปตท. จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมความรู้และ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ชุมชนและการพัฒนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หวังลดภาระต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Executive Lounge อาคาร Energy Complex C นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และนางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร มีค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยที่ลดลงและ เพิ่มโอกาสการแข่งขันของสินค้าเกษตร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และอบรมวิธีการผสมปุ๋ยให้เหมาะกับค่าวิเคราะห์ดินและพืชที่เพาะปลูก โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่อง การให้ความรู้เรื่องข้อมูลดิน การอบรมการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

- Advertisment -

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพื่อให้การผลิตและการใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพดินและพืชแต่ละชนิดที่เกษตรกรต้องการเพาะปลูก

 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. พร้อมสนับสนุนภาครัฐ ในการบรรเทาปัญหาต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ย โดยเล็งเห็นโอกาสในการนำรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวทางการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในสถานีบริการ (Zero Waste) มาปรับใช้ในโครงการนำร่อง เพื่อหาแนวทางในการนำขยะอินทรีย์ในชุมชนมาหมุนเวียนผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้เพาะปลูกพืชในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กัน  ซึ่งผลของโครงการนำร่อง จะเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.