ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม หนุนใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม

- Advertisment-

ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (ขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และนายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้จัดการฝ่าย Strategic & Business Transformation Development บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (ซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนในการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน

 

- Advertisment -

 

 

Advertisment

- Advertisment -.