ปตท.จับมือผู้นำชุมชน6ตำบลปลูกป่า400ไร่ฟื้นพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า

- Advertisment-

ปตท.ร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในคุ้งบางกะเจ้า พร้อมมอบพันธุ์ไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบลร่วมปลูกป่าแสดงพลังอนุรักษ์ธรรมชาติ ตั้งเป้าปลูกในพื้นที่ระยะแรก จำนวน 107 แปลง รวม 400 ไร่

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562  นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เปิด “กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ Our Khung BangKachao” โดยส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบล เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พร้อมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ใน 6 ตำบลพร้อมกัน

โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรประธานคณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว โครงการ Our Khung BangKachao พร้อมด้วย 19 องค์กรผู้สนับสนุน และ 31 องค์กรภาคีคณะทำงานฯ ร่วมงานในครั้งนี้

- Advertisment -
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอ ปตท.

นายชาญศิลป์  กล่าวว่า  ปตท. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ People Planet และ Prosperity การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานด้าน Planet ที่ ปตท. ให้ความสำคัญมาก โดย ปตท. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 20 ปี ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม ปตท. มาปรับใช้กับกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ Technology for Social Collaboration เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ซึ่งคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวระดับตำบล และระดับคุ้งบางกะเจ้าขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในทุกขั้นตอนและมีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ได้แก่ การสำรวจพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า เช่น การวางท่อจัดการน้ำใหม่และถมดินปิดท่อเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขนานไปกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรงคะนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง และตำบลบางกอบัว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นายเตชพล กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการรักษาป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการดูแลพื้นที่แห่งนี้ไว้ เพื่อให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของกรุงเทพฯ และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศ

อย่างไรก็ตามคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวฯ จะได้เริ่มต้นส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ที่จะปลูกแก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ระยะแรก จำนวน 107 แปลง รวม 400 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบป่าไม้พื้นถิ่นนานาพันธุ์ สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

6ชุมชนร่วมปลูกป่า
Advertisment

- Advertisment -.