บ้านปู เพาเวอร์ จับมือเอ็กโกและพันธมิตร พัฒนาแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งลดคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า BLCP (Cr: http://www.blcp.co.th/)
- Advertisment-

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP โดยนายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด JERA Co., Inc. Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในงานปฏิบัติการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของ BPP ที่ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Japan – Thailand Energy Policy Dialogue – 5th JTEPD) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมครั้งนี้ จะดำเนินการกับหน่วยผลิตทั้ง 2 หน่วยของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยครอบคลุมระบบการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนีย ทั้งในด้านการผลิตและการขนส่ง การใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Mitsubishi Corporation และ Chiyoda Corporation เพื่อศึกษาเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) สำหรับหน่วยผลิตทั้ง 2 หน่วยอีกด้วย

- Advertisment -

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ที่ใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส (Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง  ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นบริษัทร่วมทุนของ BPP และเอ็กโก กรุ๊ป ในสัดส่วน 50:50

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BPP กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมและการนำเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้ในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ BPP ในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อ 9 ในส่วนของการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมดังกล่าวมีความมุ่งหวังว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ได้แก่ JERA Co., Inc. ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนีย รวมถึง Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ที่ดำเนินการศึกษาผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการประเมินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น เพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

การมีส่วนร่วมในการศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า BPP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิต จำหน่ายและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าตามหลักสามเหลี่ยมแห่งความสมดุล (Economic – Environment – Security of Supply) นั่นคือ สามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเสถียรภาพ เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ (Quality Megawatts) อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวม

Advertisment