นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งส่งเสริมพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ

- Advertisment-

นายกรัฐมนตรีเปิดงานสัมมนาบีโอไอ ยืนยันมุ่งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ  พร้อมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี จากแนวคิด 3 ประการ คือต่อยอดจากอดีต  ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  โดยในช่วงหนึ่งระบุว่า รัฐบาลจะส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบ โดยกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

นอกจากนี้เรื่องของพลังงาน ยังรวมอยู่ใน5มิติของแนวทางขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 2.การพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งภาคเกษตร อาหาร พลังงาน สุขภาพและการแพทย์ 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศในสาขาที่ไทยขาดแคลนมาช่วยพัฒนาประเทศ 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเชื่อมต่อภายใต้แผนพัฒนาประเทศและความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศ และ 5.การพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการส่งเสริมให้บริษัทใหญ่มาช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอี

- Advertisment -

โดยการวางรากฐานของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากและนับเป็นการพัฒนาที่มากกว่าเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และยืนยันทั้งรัฐบาลนี้และรัฐบาลต่อๆ ไป ก็จะดำเนินการและสานต่อเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลยังมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี จากแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1.การต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่พื้นฐานและทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ แล้วนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.การปรับปัจจุบัน คือดำเนินการผ่านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศ การเงิน โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนในอนาคต และ 3.การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยพัฒนาผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ ทั้งเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ปรับโมเดลธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและให้การสนับสนุน

Advertisment

- Advertisment -.